Emner: ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning - Vår 2019Studiepoeng

5.0

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet engelsk fagdidaktikk.

Innhald:

Studiet tar opp tema som språk, tekst, kultur, kompetanse og danning, tilrettelegging for læring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

 

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

Minimum 55 studiepoeng i engelsk på 100-nivå i lingvistikk og litteratur inkludert 5 studiepoeng engelsk fagdidaktikk.

Tilrådde forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Opptak til integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar forelesing og to til fire timar seminar. Talet på studentar avgjer timetalet for seminara.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal leggje fram eit sjølvstendig arbeid der han/ho presenterer eit undervisningsopplegg munnleg og drøftar dette i lys av fagdidaktisk teori. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må dette arbeidet vere godkjent.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 

Lengda på heimeeksamen er ca. 2500 ord, og den vert skriven på engelsk. Nærare retningsliner for heimeeksamen vert gitt i studiet.

Studentar som har studieopphald i utlandet dette semesteret skal ta kompatible fagdidaktikkeiningar ved institusjonen dei oppheld seg ved.

 

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F vert nytta.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.01. Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Undervisinga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no