Emner: NOFI101 Norrønt språk - Vår 2019Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

 

Undervisningsspråk

Undervisningssemester

Vårsemesteret

 

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Målet med dette emnet er at studentane skal vere i stand til å lese og skjøne enkle norrøne prosatekstar med god grammatisk og leksikalsk innsikt.

Emnet gjev ei elementær innføring i norrønt språk gjennom grammatikkundervisning og lesing av normaliserte norrøne prosatekstar.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ein kandidat som har teke eksamen i NOFI101

- har god kunnskap om det norrøne språket i prosatekstar med normalisert ortografi

- har god forståing av den norrøne språkstrukturen, både fonologi, morfologi og syntaks

 

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan lese norrøne prosatekstar i normalisert ortografi på eiga hand, med bruk av grammatikk og ordbok

- kan analysere morfologiske og syntaktiske trekk i norrøne prosatekstar

- kan omsetje norrøne prosatekstar til eit moderne språk

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk

- kan arbeide med tekstar på andre språk ved hjelp av grammatikk, ordbok, tekstkommentar o.l.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC00SK Språk og kommunikasjon er tilrådd grunnlag.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar: om lag 4 timar i veka i om lag 12 veker.

Kollokvium: om lag 2 timar i veka i om lag 12 veker.

I alt om lag 68 timar undervisning.

Undervisninga blir lagd opp med tanke på aktiv deltaking, og det blir derfor venta av studentane at dei utfører dei heimeoppgåvene (skriftlege og/eller munnlege) som blir gjevne som del av undervisninga.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan bli aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Obligatorisk oppmøte på minst 75 % av førelesningane og kollokvia sett under eitt.

2) Studentane må halde ein kort presentasjon (10-15 minuttar) av eit fagleg tema på kurset. Temaet blir avtalt med faglærar, som også godkjenner presentasjonen.

3) Dersom studenten i samråd med faglærar legg opp eit anna pensum enn standardpensumet i emnet, må han levere og få godkjent pensumlista innan kunngjord frist.

Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Ein skriftleg skuleeksamen på seks timar.

Studenten kan skrive på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk.

Det er høve til å bruke norrøn ordbok og norrøn grammatikk under eksamen. Studenten må sjølv ta med ordbok og grammatikk.

Utanlandske studentar kan dessutan bruke ordbok frå deira eige språk til moderne norsk, og frå moderne norsk til deira eige språk.

Til eksamen kan det gjevast både kjende tekstar (frå pensum) og ukjende tekstar (utanfor pensum).

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F.

Vurderingssemester

Litteraturliste

Pensum:

A. Primærlitteratur

Eit utval på om lag 30 sider norrøn prosatekst med spreiing på ulike sjangrar.

B. Sekundærlitteratur

Ein større norrøn grammatikk, t.d. Odd Einar Haugen, Grunnbok i norrønt språk, Oslo: Gyldendal Akademisk (1993 og seinare utgåver) eller Ragnvald Iversen, Norrøn grammatikk, Oslo: Tano (1973 og seinare opptrykk).

Det er høve til å skifte ut delar av pensumlitteraturen i samråd med faglærar. I så tilfelle må kandidaten ta kontakt med faglærar så snart som råd og levere og få godkjend pensumlista innan oppgjeven frist.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

 

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no