Emner: RELV202 Spesialiseringsemne - Vår 2019Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår og haust, men ikkje fast

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

 

Emnet har som mål at studenten skal få fordjupa kunnskapar på eit spesielt tema av historisk eller systematisk karakter.

 

Innhald:

 

Forutsett at emnet vert tilbydd det inneverande semesteret, kan studenten velje eit av eventuelt fleire temaalternativ, som representerer ei spesialisering i enkelte religionar eller religiøse fenomen, eller på tema av systematisk karakter.

http://www.uib.no/fag/religionsvitenskap/79247/temaomtalar-religionsvitskap Trykk her for informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar:

Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

 

 

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

For RELV202 er avlagt eksamen i RELV101 og minst eit av dei andre emna på 100-nivå sterkt å tilrå. Eventuelle andre tilrådde forkunnskapar er gjort greie for under omtalen av dei enkelte temaalternativa.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for RELV202 redusert med 15 studiepoeng om det vert kombinert med RELV302, same tema.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminarundervisning.

Utanom eventuelle forelesings- eller seminarrekker vil undervisninga i spesialiseringsemna kunna skje i form av rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår og haust, men ikkje fast

Der er òg vurdering tidleg i vår- og-/eller haustsemesteret gitt at det er tilbod om undervisning i emne og same tema undervisningssemesteret føre, jf. undervisningssemester.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og omfattar om lag 1000-1500 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen

 

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@ahkr.uib.nostudierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@ahkr.uib.noeksamen@ahkr.uib.no