Emner: RUS240 Russisk språk og språkvitenskap - Vår 2019Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningsspråk

Norsk og russisk 

Undervisningssemester

Vår

Emnet går første gang våren 2019

Undervisningsstad

Bergen og ein lærestad i Russland 

Mål og innhald

RUS240 har som mål 1) at studentane gjennom ei språkvitskapleg tilnærming får god innsikt i strukturen i utvalde emne i russisk språk, og 2) at dei får ei forståing av språket sin plass og rolle i eit språkleg, så vel som samfunnsrelatert perspektiv. Dei vil òg 3) utdjupa dugleiken sin i munnleg og skriftleg russisk og omsetjing frå norsk til russisk gjennom kollokvietimar og timar i skriftleg russisk.

 

RUS240 dannar eit godt fundament for vidare studium i russisk. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

Ferdigheiter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

RUS100 eller forkunnskapar som svarar til dette emnet 

Tilrådde forkunnskapar

RUS120, RUS130 og RUS131, eller forkunnskapar som svarar til desse emna.

 

Studiepoengsreduksjon

Full fagleg overlapp med RUS211.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga startar vanlegvis med 8 veker undervisning i Bergen (normalt veke 3-12), der all teori blir gjennomgått, og blir fulgt av eit tilbod på normalt 4-6 veker undervisning ved ein russisk studiestad.

I veke 3-12 har emnet Russisk språk III normalt 8 timar undervisning i veka, delt på tre bolkar. Etter 1-2 timar med teori følgjer 1-2 timar med øvingar og munnleg russisk med språkpedagogen. Skriftleg russisk har normalt 1-2 timar undervisning i veka. Undervisningsforma vil vere førelesningar, øvingar og kollokvietimar og gjennomgang av skriftlege omsetjingar norsk-russisk og andre skriftlege arbeid.

 

Kurstilbodet i Russland har normalt 16-20 timar undervisning i fire til seks veker og omfattar undervisning på felt som er relevante for emna RUS240 og RUS251.

 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Oppmøte til minst 70% av førelesingane.

2) Oppmøte til minst 70% av undervisninga med språkpedagogen.

3) Det blir òg kravd at studentane leverer minst ei skriftleg oppgåve som svarer til ei eksamensoppgåve i disiplinen Russisk språkstruktur, ei skriftleg oppgåve om russisk språk og minst 70% (6 av 9) av innleveringsarbeida i disiplinen Skriftleg russisk (A-oppgåver) og minst 2 fritekstar (B-oppgåver).

 

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret. 

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på 6 timar og munnleg eksamen.

 

Skriftleg eksamen omfattar spørsmål om russisk språk og ei omsetjing frå norsk til russisk. Svara på oppgåvene om russisk språk skal skrivast på norsk. Det skal omsetjast ein ukjent tekst til russisk.

 

Munnleg eksamen finn stad kring ei veke etter skriftleg eksamen.

 

Ved fastsetjing av samla karakter for emnet tel skriftleg eksamen 70% og munnleg eksamen 30%. Ein må ha ståkarakter i alle vurderingsdelane for å få ståkarakter i heile emnet.
 

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Utvalde emne frå ein høveleg grammatikk, supplert med språkvitskapleg litteratur, diverse støttemateriale og øvingar, og eit hefte med oppgåver i skriftleg russisk.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for russisk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@if.uib.nostudierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@if.uib.noeksamen@if.uib.no

Institutt

Institutt for fremmedspråk