Emner: ARK122 Fordypning i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2) - Høst 2019Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningsspråk

Norsk/engelsk

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet tek sikte på å gje studentane fordjuping i aktuelle arkeologiske tema og periodar i tida 500 f.Kr. - 1500 e.Kr.

Når ressursane tillét det tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema. Studiet omfattar perioden frå 500 f.Kr. til 1500 e.Kr. Fordjupingstema kan skifte avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege og aktuell forsking.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her: http://www.uib.no/fag/arkeologi/98478/temaomtale-ark122

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten:

 

Ferdigheitar

Studenten:


Generell kompetanse

Studenten:

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

God kunnskap i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

6-10 forelesingar/seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

5 dagar heimeeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturlister. Pensum er omlag 1200 sider.

 

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluera faget.

Programansvarleg

Emneansvarleg

AHKR har ansvar for fagleg innhald i emnet.

Administrativt ansvarleg

AHKR har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.nomailto:studierettleiar@ahkr.uib.no

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.nostudierettleiar@ahkr.uib.no