Emner: DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 - Vår 2019Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor eller master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Spansk og norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Fagdidaktikk i spansk inngår som ein del av universitetet si spansklærarutdanning. Sentralt i studiet er spørsmål knytte til kompetanseutvikling i spansk og til utvikling av fagdidaktisk refleksjon og handling.

Eit grunnleggjande spørsmål er korleis spanskfagleg kunnskap kan verta utvikla og relatert til det å vere spansklærar. Særs viktig er det å utvikle forståing for korleis eigen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i eigne læringsprosessar kan vere bidrag i arbeidet med å leggje til rette for elevane si språklæring.

Studiet er organisert slik at noko av undervisninga er tilbod på tvers av språkfaga for å understreke ein kunnskaps-teoretisk samanheng og danningsmålsetjingar som er felles for språkfaga i skolen.

Studiet består av fire målområde:

 

Læringsutbyte

Gjennom studiet skal studentane setje seg inn i teoriar om tekst, kommunikasjon og språklæring og kunne bruke desse i arbeidet med å fremje alle elevane si læring i spansk.

 

Kunnskapar

Kandidaten ...

 

Ferdigheiter

Kandidaten ...

Generell kompetanse

Kandidaten ...

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i spansk.

Tilrådde forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

- Om lag 24 timar undervisning inkl. om lag fire timar fellesundervisning i språkdidaktikk

- Rettleiing og skulebesøk

Undervisninga er både virtuell og ansikt til ansikt.

Om det meldar seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervising. På emne der dette kan verta aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane innan fastsette tidsfristar gjennomføre følgande aktivitetar:

 

Nærare informasjon vert gitt ved semesterstart.

 

Det er obligatorisk frammøte på minst 75 % av undervisinga, og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

 

Vurderingsformer

Eksamensforma er ein 7-dagars heimeeksamen med oppgitt tema. Det skriftlege arbeidet skal ha eit omfang på ca. 3000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Ein kan nytta norsk eller spansk.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg eksamen tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum er på 375 sider av normal vanskegrad. Av desse er eit utval sider sams for alle språkfaga.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Fagmiljøet i spansk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no