Emner: KUVI301 Fra teori til metode - Høst 2019Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

300-nivå

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette er eit kulturvitskapleg ferdigheitsemne. Studenten skal sette seg inn i kulturteori for å bruke den som analytisk verktøy på eit empirisk materiale. Sentrale kulturteoriar blir presentert gjennom førelesingar i første halvdel av semesteret, mens andre del består av seminar. På seminara skal kvar enkelt student bruke eit av dei teoretiske perspektiva på eit sjølvvalt materiale.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 


Ferdigheiter


Studenten

 

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i kulturvitskap.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Opptak til eit masterprogram ved det humanistiske fakultet ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar eller seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

På seminara skal kvar student legge fram ei analyse av eit sjølvvalt empirisk materiale, basert på ein kulturteori i pensum. Ein skriftleg versjon av analysen skal leggast ut i Mitt UiB saman med det valde kjeldematerialet til fastlagt tid.

Det er obligatorisk å møte opp på seminara.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust / vår

Litteraturliste

Pensum er på 1200 - 1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no