Emner: KUVI301 Fra teori til metode - Vår 2019Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

300-nivå

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei fordjuping i kulturteoretiske omgrep og tenkjemåtar. Emnet gir òg innsikter i samanhengar og skilnader mellom kulturteoretiske tradisjonar. Emnet gjev dermed eit kritisk inntak til det teoretiske grunnlaget for kulturvitskapleg kunnskapsproduksjon. Den primære målsetjinga er å utvikle studentane sine eigne analytiske ferdigheiter. Det gir eit teoretisk grunnlag for både arbeidet med masteroppgåva og empiriske undersøkingar etter end utdanning.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten


Ferdigheiter

Studenten

 

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Opptak til eit masterprogram ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

10-12 forelesingar eller seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten må halde eit munnleg framlegg på omkring 15 minutt for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Eksamen er ein 7 dagars heimeeksamen med ei munnleg prøve. Munnleg eksamen er justerande.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

A - F, der A er høgste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Litteraturliste

Pensum er på 1200 - 1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no