Emner: KUVI305 Forskning i praksis - Høst 2019Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette er eit forskingsnært emne som springer ut av pågåande forskingsprosjekt i kulturvitskap. Det tematiske innhaldet vil vere avhengig av kva forskar som underviser, og vil derfor variere. Studentane skal tileigne seg kunnskap om forskingsfeltet, samtidig som dei får eit innblikk i forskingsprosessane og materialbruken.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her: (link til temaomtale)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten


Ferdigheiter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i kulturvitskap.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Opptak til masterprogrammet i kulturvitskap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit munnleg framlegg der studentane knyter perspektiva som blir presentert i undervisninga til eit empirisk materiale som skal danne utgangspunktet for oppgåva.

To individuelle rettleiingar av oppgåva.

Vurderingsformer

Ei rettleia semesteroppgåve på 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

A til F, der A er høgste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Haust / vår

Litteraturliste

Pensum er på 1200-1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

mailto:Studierettleiar@ahkr.uib.no

mailto:Studierettleiar@ahkr.uib.noStudierettleiar@ahkr.uib.no