Emner: RELV100 Religion, kultur og samfunn - Vår 2019Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi ei innføring i korleis religion fungerer i kultur og samfunn før og nå. Det blir òg gitt ei innføring i relevante religionsvitskaplege problemstillingar.

 

Innhald:

Studiet legg vekt på religion utanfor tradisjonelle religiøse institusjonar og samspel mellom tradisjonelle religiøse førestillingar og til dømes politikk, kunst, populærkultur, utdanning, jus, økonomi, kjønn, sex og andre sosiale strukturar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar:

Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

 

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein del av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studenten ha gode engelskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

5 studiepoeng overlapp med RELV101 tatt mellom 2007 og 2015.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i form av førelesingar og obligatoriske arbeidsseminar, normalt 7-10 forelesingar (à to timar) og 8-10 seminar (à to timar). I tillegg kjem rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet har følgjande obligatoriske undervisningsaktivitetar:

Obligatoriske undervisningsaktivitetar vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

 

Godkjenninga av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum er på mellom 800 og 1000 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

 

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@ahkr.uib.nostudierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@ahkr.uib.noeksamen@ahkr.uib.no