Emner: TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis - Høst 2019Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningsspråk

Norsk.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Formålet med emnet er å gi studenten ei grunnleggande forståing for dramaturgi som analytisk og strukturerande verktøy i teaterarbeid. Gjennom emnet skal studenten få teoretisk, historisk og praktisk kompetanse innanfor dramaturgi.

 

Emnet består av tre hovuddelar:

1. Teoretisk og historisk innføring i dramaturgi.

2. Workshop eller seminar om dramaturgisk tekstarbeid, analyse og konseptutvikling. Her kan dramatikarar, utøvande dramaturgar eller regissørar bidra som gjesteundervisarar.

3. Ekstern praksis kor studentane gruppevis skal vere observatørar eller dramaturgiske praktikantar i samband med teaterproduksjon ved ein teaterinstitusjon eller i det frie scenekunstfeltet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

 

Etter fullført emne har studenten

 

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført TEAT112 Moderne teaterhistorie og TEAT115 framsyningsanalyse og teaterkritikk.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesingar, seminar, workshops og ekstern praksis.

 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75 % av undervisninga. Deltaking i ekstern praksis er obligatorisk.

Vurderingsformer

7-dagars heimeeksamen og ein justerande munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Karakterskala frå A - F.

Vurderingssemester

Haust. Det er óg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

 Litteraturliste blir publisert i god tid før semesterstart på Mitt UiB.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no