Emner: TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis - Vår 2019Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningsspråk

Norsk.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet har to delar: Den eine delen omfattar ei innføring i dramaturgisk teori og praksis. Den andre delen tek for seg regikunst som samanbinding av teaterframsyninga sine verkemiddel.

I emnet skal studenten lære seg å analysere eldre og nyare dramatiske tekstar samt å forstå korleis tekstar kan transformerast til teaterframsyningar gjennom regi.

 

Formålet med emnet er å gi studenten ei grunnleggande forståing for dramaturgi som analytisk og strukturerande verktøy i teaterarbeid, samt å vise korleis regissørar arbeider i samtidas teater.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Pensum omfattar ein god del framandspråkleg litteratur, og det er ei føremon om studentane har gode kunnskapar i engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

UnUndervisninga vert gitt i form av forelesingar.

 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Ingen

Vurderingsformer

7-dagars heimeeksamen og ein justerande munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Karakterskala frå A - F.

Vurderingssemester

Haust. Det er óg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

Litteraturliste publiserast i god tid før semesterstart på Mitt UiB.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no