Emner: TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse - Vår 2019Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningsspråk

Norsk.

Undervisningssemester

Haust.

 

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

I løpet av emnet skal studenten utvikle ei prosjektskildring for masteroppgåva.

Gjennom innføringsførelesingar, rettleiingsseminar og individuell rettleiing vert det formidla ei teatervitskapeleg forståing av prosjektskildring som akademisk sjanger og som eit verktøy i forskingsarbeidet.

 

Som grunnlag for prosjektskildringa skal studenten samle litteratur og kjeldemateriale om emnet sitt, slik at det er mogleg å gjere greie for emnet og formulere ein akademisk betraktningsmåte av dette.

 

Prosjektskildringa skal innehalde

 

Prosjektskildringa skal syne at den planlagde masteroppgåva kan gjennomførast innanfor normert studietid, til dømes gjennom ein framdriftsplan.

 

 

 

 

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved masterprogrammet i teatervitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga er sett saman av eit kort innleiande prosjektskildringskurs etterfølgt av fellesrettleiingar og individuell rettleiing. Fellesrettleiinga vert lagt opp som to seminar der studentane legg fram sine utkast og får diskutert desse med faglærar og medstudentar. Individuell rettleiing avtalas med faglærar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  1. Å møte til innleiande prosjektskildringskurs.
  2. Å levera inn utkast til prosjektskildringa to gonger til oppsette fristar til vurdering i fagmiljøet.
  3. Å leggja fram utkast til prosjektskildringa på felles rettleiingsseminar.
  4. Å møta til to individuelle rettleiinger

Vurderingsformer

Skriftlge oppgåve i form av prosjektskildring på om lag 2000 ord (5-7 sider).

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått

Vurderingssemester

Litteraturliste

I samråd med faglærer skal studenten finna fram til relevant faglitteratur og kjeldemateriale for den planlagde masteroppgåva. Litteraturlista kan omfatte både litteratur og kjeldemateriale som vert brukt direkte i prosjektskildringa og litteratur og kjelder som skal nyttast i samband med masteroppgåva. Litteraturlista til prosjektskildringa skal vera på minimum 2000 sider. Litteratur og kjelder knytt til prosjektskildringa kan seinare gå inn i litteraturlista til masteroppgåva.

 

 

 

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for MAHF-TEAT

Emneansvarleg

Fagmiljøet i teatervitskap

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no