Studieprogram: BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk - Vår 2021
Namn på grad

Bachelor i engelsk

Omfang og studiepoeng

Fulltid/deltid

Fulltid

Om du vil ta heile eller delar av studiet som eit 50% deltidsstudium, kan du vende deg til studierettleiar.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket på engelskemna er engelsk. For alle andre fagemne, sjå den einskilde emneplanen.

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Engelsk er eit av dei mest brukte språka i verda. Det engelske språket har i dag ei sterk og dominerande stilling på mange område, t.d. i media og kulturlivet, i teknologi, utdanning og forsking, samt i næringslivet og i internasjonale relasjonar. Engelsk er òg det viktigaste framandspråket i den norske skulen, og står sterkt i norsk næringsliv.

I tillegg til arbeid med fagstoffet tek studiet sikte på å utvikle både den analytiske evna til studentane og evna til å kommunisere best mogleg på engelsk. Her står seminarundervisning sentralt.

Emna på 200-nivå tek sikte på å øve opp ei kritisk og sjølvstendig haldning gjennom større konsentrasjon og fordjuping enn det som er mogleg i den meir oversynsprega innføringa på 100-nivå. Dette skjer mellom anna gjennom studium av utvalde emne i dei tre studiedisiplinane engelsk lingvistikk, engelskspråkleg litteratur og engelskspråkleg kultur. I tillegg til krava om større teoretisk innsikt og betre kunnskapar i faget, blir òg krava til språkferdigheiter større.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Kandidaten

- engelsk lingvistikk (fonetikk/fonologi og grammatikk)

- engelsk som globalt språk

- variantar av engelsk

- engelsk språkhistorie

- moderne engelsk lingvistikk

 

Ferdigheiter

Kandidaten

 

Generell kompetanse

Kandidaten

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Studiet i engelsk er teoretisk krevjande og føreset gode kunnskapar i engelsk. Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode resultat. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 eller høgre i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Innføringsemne

Det er sterkt tilrådd å ta desse emna første semester:

- EXPHIL Examen philosophicum (10 stp.)

- EXFAC00SK Språkkunnskap (10 stp.)

- ENG100 (10 stp.)

For nokre studentar, til dømes studentar som allereie har tatt eitt eller fleire av desse emna, kan det vere ønskjeleg å byte det ut med eit anna emne. I slike høve er det viktig å ta kontakt med studierettleiar.

Obligatoriske emne

EX.PHIL. Examen philosophicum (10 stp) (H)
EX.FAC. Examen facultatum (10 stp) (H)
ENG114 Engelsk grammatikk I (10 stp) (V)
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi (5 stp) (V)
ENG125 Britisk litteratur og kultur (15 stp) (V)
ENG107 Engelsk grammatikk II (5 stp) (H)
ENG118 Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk (5 stp) (H)
ENG119 Utvalt emne i engelsk språkvariasjon (5 stp) (H)
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur (15 stp) (H)

Vel éin spesialisering
Spesialisering i lingvistikk alternativ 1 (30 stp) (V)
Spesialisering i lingvistikk alternativ 2 (30 stp) (V)
Spesialisering i litteratur/kultur alternativ 1 (30 stp) (V)
Spesialisering i litteratur/kultur alternativ 2 (30 stp) (V)

Spesialisering

Spesialiseringa i engelsk omfattar sju emne på 100-nivå og tre emne på 200-nivå, der studentane vel to emne i spesialiseringsdisiplinen (lingvistikk eller litteratur/kultur) og eitt emne i den andre disiplinen.

ENG114 Engelsk grammatikk I (10 stp)
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi (5 stp)
ENG125 Britisk litteratur og kultur (15 stp)
ENG107 Engelsk grammatikk II (5 stp)
ENG118 Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk (5 stp)
ENG119 Utvalt emne i engelsk språkvariasjon (5 stp)
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur (15 stp)

Spesialisering i lingvistikk alternativ 1:
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
ENG263 Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10 stp)
Vel eitt av emna
ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)

Spesialisering i lingvistikk alternativ 2:
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10stp)
ENG261 Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
Vel eitt av emna
ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10stp)

Spesialisering i litteratur/kultur alternativ 1:
ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG264 Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
Vel eitt av emna
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10stp)

Spesialisering i litteratur/kultur alternativ 2:
ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG262 Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
Vel eitt av emna
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10stp)

For å oppnå spesialisering i engelsk på bachelornivå, kan førehandsgodkjente heiltidsstudium i utlandet kome i staden for obligatoriske spesialiseringsemne i engelsk.

Tilrådde valemne

I tillegg til ex.phil., ex.fac. og spesialiseringa inneheld programmet 70 frie studiepoeng. Merk at introduksjonsemnet blir rekna med i dei frie studiepoenga.

I dei frie studiepoenga kan studenten velje emne som er relevante for studenten si vidare utdanning eller yrkesplanar. Ta gjerne kontakt med studierettleiar om tilrådde valemne.

Rekkefølgje for emne i studiet

Døme på rekkjefølgje for emne i studiet:

1. semester (H):

Ex.phil., ex.fac. og ENG100 (30 stp)

 

2. semester (V):

ENG114 Engelsk grammatikk I (10 stp)

ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi (5 stp)

ENG125 Britisk litteratur og kultur (15 stp)

 

3. semester (H):

ENG107 Engelsk grammatikk II (5 stp)

ENG118 Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk (5 stp)

ENG119 Utvalt emne i engelsk språkvariasjon (5 stp)

ENG122 Amerikansk litteratur og kultur (15 stp)

 

4. semester (V):
Spesialisering i lingvistikk alternativ 1:
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
ENG263 Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10 stp)
Vel eitt av emna
ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)

Spesialisering i lingvistikk alternativ 2:
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10stp)
ENG261 Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
Vel eitt av emna
ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10stp)

Spesialisering i litteratur/kultur alternativ 1:
ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG264 Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
Vel eitt av emna
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10stp)

Spesialisering i litteratur/kultur alternativ 2:
ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
ENG262 Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur (10 stp)
Vel eitt av emna
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie (10stp)
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk (10stp)

 

5. semester (H):

Frie studiepoeng/utveksling (30 stp)

 

6. semester (V):

Frie studiepoeng/utveksling (30 stp)

Krav til progresjon i studiet

Normal studieprogresjon (30 stp/semester).

Studiestader

Bergen

Delstudium i utlandet

Det er sterkt tilrådd og tilrettelagt for at studentane tek delar av programmet som utvekslingsstudent i eit anna land, anten for å ta delar av spesialiseringa eller for å ta valemne. Tilrådde utvekslingsstader finn ein på nettsida til studieprogrammet.

 

Ein kan òg velje frå Universitetet i Bergen sine avtaler med studiestader i heile verda. All informasjon om utveksling finn ein på www.uib.no/utveksling.

 

For studentar på 100-nivået arrangerer instituttet kvart år studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia (University of York). Opplysningar om studiesenteret og om andre aktuelle kurstilbod kan ein få ved å vende seg til instituttet.

 

Det er mogleg å skifte ut emna på 200-nivået med kurs ved ein utanlandsk lærestad. Nærare opplysningar om dette kan ein få ved å vende seg til instituttet.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom ulike undervisingsformer får studentane moglegheit til å studere og nærme seg faget på ulike måtar. Undervisninga er forskingsbasert og føreset aktiv deltaking frå studentane.

Arbeidsmetodar og undervisingsformer kan vere førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy.

For nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane.

Undervisningsmetodar

Gjennom ulike undervisingsformer får studentane moglegheit til å studere og nærme seg faget på ulike måtar. Undervisninga er forskingsbasert og føreset aktiv deltaking frå studentane.

Arbeidsmetodar og undervisingsformer kan vere førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy.

For nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane.

Vurderingsformer

Gjennom studiet møter studentane ulike vurderingsformer. Til dømes skriftleg skuleeksamen, rettleidd oppgåve, heimeeksamen, munnleg presentasjon, munnleg prøve og mappevurdering.

Vurderingsformene er tilpassa læringsutbytet i dei ulike emna.

For nærare informasjon om vurderingsformer, sjå dei einskilde emneplanane.

Karakterskala

Ved sensur av emna i programmet kan det bli nytta ein av to karakterskalaer:

1) A-F, der F er stryk

2) Bestått/ikkje bestått

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål -og vitnemålstillegg blir skrive ut etter at graden er fullført

Grunnlag for vidare studium

Med eit karaktersnitt på C i spesialiseringa kvalifiserer programmet for opptak til masterprogram i engelsk ved UiB.

Engelsk kan vere ein del av spesialiseringa i bachelorprogramma Kjønnsstudium og Integrert lektorutdanning.

Studentar som planlegg å ta PPU, må syte for å få dekka opptakskrava i løpet av studiet sitt. Informasjon finn ein på www.uib.no/studieprogram/PRAPED

Relevans for arbeidsliv

I kombinasjon med mastergrad og PPU kvalifiserer ei utdanning i engelsk for undervisning i ungdom- og vidaregåande skule. Kompetanse i engelsk er òg relevant i mange andre yrke der kommunikasjon står sentralt, t.d. omsetjing, journalistikk, media og forlagsverksemd, kulturformidling, reiseliv, økonomi og marknadsføring, og offentleg administrasjon. Kompetanse i engelsk gir òg tilgjenge til internasjonalt arbeid.

Evaluering

Bachelorprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Skikkavurdering og autorisasjon

Programmet har ikkje krav om skikkavurdering eller autorisasjon.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet .

Administrativt ansvarleg

Humanistisk fakultet v/Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@if.uib.no

Tlf 55 58 22 98

Læremiddelomtale

Litteraturliste finn ein på det einskilde emnet si nettside. Litteraturlista skal være klar innan 01.06. for haustsemesteret, og innan 01.12. for vårsemesteret.

NB: Merk at det ikkje finst litteraturlister til alle emne - i nokre emne skal studentane til dømes sjølv velje litteratur i samråd med lærar eller rettleiar.