Studieprogram: BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi - Vår 2021
Namn på grad

Bachelor i naturvitskap

Omfang og studiepoeng

Bachelorprogrammet i datateknologi har eit omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

 Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Programmet gjev ein grundig innføring i prinsipp, teknikkar, og metodar for utvikling av programvare, og gjev trening i kreative og analytiske ferdigheiter og problemløysing, samt teknikkar for å forenkle kompliserte problem og system slik at dei kan handterast av menneske og maskinar. Studiet gjev eit praktisk og teoretisk grunnlag innan forskjellege teknikkar for programmering, testing og utvikling av større datasystem. Det leggast vekt på å handtere samfunnsrelaterte utfordringar, sikkerheit og høgintegritetsprogramvare.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar
Kandidaten

- har brei kunnskap om både informatikk og matematiske metodar som nyttast for å utvikle avanserte datasystem
- har god kjennskap til og erfaring med verktøy og teknikkar som nyttast i moderne systemutvikling
- kan på eigenhand utvide sin kunnskap
- kjenner informatikken sin relevans for og rolle i samfunnet

 

Ferdigheiter
Kandidaten

- kan utvikle programvare
- kan analysere, fornye og vidareutvikle eksisterande programvare
- kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk og presis måte innan mange områder som er dekt av informatikkfaget, som algoritmar, tryggleik, programmering og nettverk

 

Generell kompetanse
Kandidaten

- har eit kritisk og analytisk blikk på eige og andre sitt arbeid
- kan kommunisere med andre yrkesutøvarar om tema innanfor informatikk
- kan arbeide både sjølvstendig og i grupper
- kan vurdere yrkesetiske sider ved arbeidet

 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MATRS

Tilrådde forkunnskapar

Gode forkunnskapar i matematikk er eit føremon. Det er ikkje naudsynt med IT frå vidaregåande (Informasjonsteknologi 1 og 2) eller tidlegare erfaring med datateknologi og programmering.

Innføringsemne

Ex.phil (4. semester)

Obligatoriske emne

Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet: MAT101/MAT111, INF100, INF140, MNF130, INF101, INF115, INF122, INF102, INF113, INF222, INF112, Ex.phil., INF226, INF214.

Spesialisering

Spesialiseringa i bachelorprogrammet i datateknologi er på til saman 130 studiepoeng som består av følgjande emne:
1. semester: INF100, MAT111/MAT101, INF140
2. semester: INF115, INF101, MNF130
3. semester: INF122, INF102, INF113
4. semester: INF222, INF112
5. semester: INF226, INF214

Tilrådde valemne

INF250 Dataorientert visuell berekning anbefalast som valemne i 6. semester for dei som ikkje drar på utveksling.
INF219 Informatikkprosjekt I
INF234 Algortimer anbefalast som valemne for studenter som vurderer master i algoritmer.

Studieprogrammet i datateknologi har 40 studiepoeng med valemne.
10 av desse må være innan matematikk/statistikk på 100- eller 200-nivå.

For opptak til masterprogram ved Institutt for informatikk er det krav om minst 20 studiepoeng matematikk.

Rekkefølgje for emne i studiet

Tilrådd rekkefølje for emna er oppgitt under spesialisering. Ex.phil ligg i fjerde semester.

Delstudium i utlandet

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane kan ta delar av studiet ved lærestader i utlandet.

Det er satt av plass i 6. semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i hovudsak i form av førelesningar og grupper. Undervisningsformer for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Undervisningsmetodar

Undervisningen baserer seg på forelesningar og på gruppe-/labøvingar der man løyser oppgåver. Mange emne har dessutan prosjektarbeid, enten individuelt eller i team.

Vurderingsformer

Vurderinga skjer i hovudsak i form av skriftleg og munnleg eksamen. Vurderingsformer for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Karakterskala

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått og bokstavkarakterar på skalaen A-F.

Karakterskala for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma supplement) på engelsk blir utstedt når kravene til graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Bachelorstudiet gjev grunnlag for masterstudiar innan relevant fagområde.

For opptak til masterprogram i informatikk er fagleg minstekrav karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget (60 studiepoeng informatikk og 20 studiepoeng matematikk).

Relevans for arbeidsliv

Du blir kvalifisert for mange ulike datarelaterte jobbar både i privat verksemd og offentleg forvalting. Aktuelle arbeidsplassar kan vere IT-bedrifter, men du kan òg arbeide i til dømes finans- og bankvesen, oljeindustrien, forsikring og konsulentverksemder. Arbeidsoppgåvene ein er skikka til å jobbe med spenner vidt, men nokre typiske eksempel er programmering, internett, datatryggleik og oppgåver knytt til undervisningskompetanse i informatikk for skoleverket.

Evaluering

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@ii.uib.no

Tlf: 55 58 42 86

Mål og innhald

I dag er datamaskiner og internett en integrert del av vår samfunnsstruktur. Selv om de fleste av oss er avanserte brukere av denne infrastrukturen krever det likevel spesialkompetanse for å videreutvikle og å drive teknologien som holder det hele sammen. Bachelorstudiet i datateknologi gir deg grunnleggende kunnskaper til å arbeide innenfor dette området. Studiet innbefatter bla. tema som programmering, web-teknologi, nettverk, databaser og operativsystemer. De siste semestrene av studiet åpner for ulike spesialiseringer, bla. med tanke på videre master-studier. Aktuelle retninger kan være software-utvikling, kommunikasjonsteknologi, datagrafikk, samt ulike biologiske problemstillinger.

Det legges opp til undervisningsformer hvor studentene selv må være aktive gjennom ulike øvings- og prosjektarbeider ved siden av tradisjonelle forelesinger. Studiet er teknologisk orientert med fokus på anvendelser, der et av hovedmålene er å forberede kandidaten til å kunne jobbe med og delta i utvikling av større programsystem. Siden datateknologi er preget av raske teknologiske omskiftninger, er utdanningen lagt opp til at studenten tilegner seg fundamentale metoder som varer lengre enn dagens spesifikke teknologi.

Tilrådde forkunnskaper

Oppbygging av studiet

Krav til bachelorgraden i datateknologi er en spesialisering på til saman 100 studiepoeng. I tillegg må minst 30 sp. veljast blant valfrie MAT og INF - emner på 100- og 200- nivå (med unntak av INF109).

1. sem. Høst: INF100, MAT101/MAT111, Ex.Phil

2. sem. Vår: INF101, MNF130, INF111

3. sem. Høst: INF102, STAT101/STAT110, TOD077

4. sem. Vår: INF112, INF142

Tilrådde valemne

Denne kombinasjonen av matematikkemne er anbefalt: MAT111, MAT121, MAT221. Kombinasjonen MAT101, STAT101 og MAT121 kan anbefales for deg med svakere matematikkgrunnlag.

Yrkesvegar

Du vil gjennom studiet kvalifisere deg for en rekke ulike datarelaterte jobber både innenfor privat virksomhet og offentlig forvaltning. Aktuelle arbeidssteder kan være i rene IT-bedrifter, men også innenfor andre virksomheter så som i finans- og bankvesen, oljeindustri, forsikring, konsulentvirksomhet m.m. Arbeidsoppgavene spenner vidt, men noen typiske eksempler er programmering, systemutviking, internett, og oppgaver knyttet til datasikkerhet. Graden gir også grunnlag for undervisingskompetanse i informatikk for skoleverket.

Delstudium i utlandet

Ønskjer du å ta delar av studiet i utlandet, bør dette bli gjort i løpet av det tredje året. Vi har i dag avtalar med University of Bologna (Italia), Università degli studi di Roma III (Italia), Makerere University (Uganda), Universitetet i Uppsala (Sverige), Charles University, Praha - (Tsjekkia) og University of Newcastle (Australia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Administrativt ansvarleg

Institutt for informatikk har ansvar for studieprogrammet.

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål. studieveileder@ii.uib.no