Studieprogram: MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk - Høst 2021
Namn på grad

Master i nordisk - integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Omfang og studiepoeng

300 studiepoeng

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Normalt norsk, dansk og svensk. Dersom ein som fag II vel eit framandspråk, vil undervisninga som oftast vere på det aktuelle språket, men kan også vere på norsk.

Studiestart - semester

Haust 

Mål og innhald

Lektorutdanning med master i nordisk utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skulen. Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i nordisk (fag I) og eitt anna universitetsfag (fag II) med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra.

 

Studiet gir eit solid grunnlag i dei to studiefaga med vekt på fagleg forståing, problemløysing og forståing for metodar og tenkjemåtar i faga. Studiet gir dessutan ei grunnleggande forståing av vitskapsfaga og skulefaga i ein samfunnsmessig og kulturell samanheng.

 

Profesjonsfaget gir grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk og fremjar dugleikar for praktisk yrkesutøving.

 

Studiet av nordisk er delt mellom språk og litteratur. Namnet på faget understrekar eit nordisk perspektiv, men hovudtyngda i studiet ligg på norsk språk og norsk litteratur. Språkstudiet gir innsikt i korleis språket er oppbygd som system, korleis det har utvikla seg historisk, og i dei variantane av skriftmål og talemål vi har i dag. Litteraturstudiet går inn på nordiske litterære tekstar, litteraturhistorie og tekstteori og gir innsikt i sentrale forfattarskapar, ulike sjangrar og kulturhistorie. På høgare nivå er det høve til å spesialisere seg i sjølvvalde faglege emne. I det siste året arbeider ein med masteroppgåva, som er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid skrive under rettleiing.

 

Som det andre faget i utdanninga vel ein eitt av faga engelsk, fransk, historie, sosiologi, religionsvitskap, spansk språk og latinamerikastudium eller tysk. Alle desse faga har òg eit fagdidaktisk tilbod tilrettelagt for lektorutdanningsprogrammet.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Kandidaten

 

Dugleikar

Kandidaten

 

Generell kompetanse

Kandidaten

Opptakskrav

 

 

Tilrådde forkunnskapar

Ein bør meistre både bokmål og nynorsk godt.

 

Studentar som vel engelsk som fag II, bør minimalt ha 5-timarskurset i engelsk frå vidaregåande skule. Studentar som vel fransk, spansk eller tysk som fag II, bør minimalt ha nivå 1 i språkfaget frå vidaregåande skule.

Innføringsemne

Lektorutdanning med master i nordisk skal innehalde 30 studiepoeng med innføringsemne (førstesemesterstudiet):

 

- EXPHIL-HFSEM / EXPHIL-HFEKS, Examen philosophicum, 10 stp.

- EXFAC00SK, Examen facultatum: Språk og kommunikasjon, 10 stp.

- PEDA120, Skulen og lærarrolla, 10 stp.

Obligatoriske emne

I programmet inngår obligatoriske emne i nordisk, fag II, fagdidaktikk, pedagogikk og innanfor førstesemesterstudiet. Desse emna er spesifiserte under «Rekkjefølgje for emne i studiet».

 

Studiet omfattar 100 dagar praksis fordelt over fire av studieåra som er knytt til profesjonsfaget, nordisk og fag II. Aktivitetar knytte til praksis er obligatoriske. Sjå emneplan for praksis.

 

På masterstudiet skal det skrivast ei masteroppgåve med eit omfang på 70-110 sider, etterfølgd av ein munnleg eksamen. Masteroppgåva gir 60 studiepoeng. Emnet for masteroppgåva kan hentast frå alle disiplinar i nordiskfaget, inkludert fagdidaktikk. Temaet skal vere godkjent i eit prosjektførebuande emne før arbeidet tek til. Det er gjort meir greie for masteroppgåvearbeidet i ein eigen emneplan.

Tilrådde valemne

Rekkefølgje for emne i studiet

1. semester:

Førstesemesterstudiet

- EXPHIL-HFSEM/EXPHIL-HFEKS, 10 stp.

- EXFAC00SK, 10 stp.

- PEDA120, 10 stp.

- KOPRA101, 12 dagar praksis

 

2. semester:

Nordisk 100-nivå, 30 stp.

- NOLI102, 15 stp.

- NOSPAN101, 15 stp

 

3. semester:

Nordisk 100-nivå, nordisk fagdidaktikk, pedagogikk og praksis

- NOLI103-L, 10 stp.

- NOSP105, 10 stp

- NODI101, 5 stp.

- Pedagogikk, 5 stp.

- 8 dagar praksis

 

4. semester:

Fag II 100-nivå, 30 stp.

Engelsk: ENG114, 10 stp, ENG115, 10 stp og ENG125, 10 stp

Fransk: FRAN120, 10 stp FRAN121, 10 stp og FRAN122, 10 stp

Spansk: SPLA107, 10 stp, SPLA108, 10 stp og SPLA109, 10 stp

Tysk: TYS105, 10 stp, TYS106, 10 stp og TYS107, 10 stp

Religion: RELV101, 15 stp og RELV105, 15 stp

Historie: HIS102, 15 stp og eitt av desse emna: HIS116, HIS115, HIS108, HIM101 eller HIS111 (alle 15 stp)

Sosiologi: SOS101, 15 stp og MET102, 15 stp

 

5. semester:

Fag II 100-nivå, fagdidaktikk i fag II, pedagogikk og praksis

- Fag II, 20 stp.

Engelsk: ENG122, 10 stp og ENG107, 10 stp

Fransk: FRAN115, 10 stp, FRAN105, 10 stp (frå og med haust 2019: FRAN123, 10 stp og FRAN124, 10 stp)

Spansk: SPLA117, 10 stp og SPLA119, 10 stp

Tysk: TYS123, 10 stp og TYS124, 10 stp (frå og med haust 2019: TYS115, 10 stp og TYS116, 10 stp)

Religion: RELV102, 15 stp og RELV103L, 5 stp

Historie: HIS101, 15 stp og HIS120, 5 stp

Sosiologi: SOS113-L, 10 stp eller SOS105-L 10 stp., og SOS103-L, 10 stp

- Pedagogikk, 5 stp.

- Fagdidaktikk i fag II, 5 stp.

- 12 dagar praksis

 

6. semester:

Nordisk 200-nivå, nordisk fagdidaktikk og fag II 200-nivå

- Nordisk, 15 stp. - NOLI216, 15 stp eller NOSP216, 15 stp. NOLI216/NOSP216 kan erstattast av NOLI250/NOSP250/NOSP256, der ein skriv ei rettleia semesteroppgåve.

- NODI201, 5 stp.

- Fag II, emne med bacheloroppgåve, 10 stp.

Engelsk: ENG261, 10 stp eller ENG263, 10 stp

Fransk: FRAN254, 10 stp eller FRAN255L, 10 stp

Spansk: SPLA257, 10stp Tysk: TYS251L, 10 stp eller TYS256, 10 stp

Religion:RELVI250L, 10 stp Historie: HIS250L, 10 stp

Sosiologi: SOS202-L, 10 stp

 

7. semester:

Nordisk 300-nivå, fagdidaktikk i fag II og praksis

- NOLISP304-L, 10 stp (siste gong haust 2018)

- NORAN204-L, 10 stp (første gong haust 2019)

Eitt av desse emna, alle på 15 stp:

- LEX200, 15 stp.

- NOLI311, 15 stp

- NOLI322, 15 stp

- NORAN320, 15 stp

-NOSP313, 15 stp

-NOSP316, 15 stp

Studentar som ønskjer det, kan utan søknad byte ut dette emnet med eit anna 300-nivåemne med NOLI- eller NOSP-kode. Emne frå andre delar av dei nordiske faga kan passast inn etter søknad.

- Fagdidaktikk i fag II, 5 stp.

- 28 dagar praksis

 

8. semester:

Nordisk 300-nivå, nordisk fagdidaktikk, pedagogikk og praksis

- NOLISP300-L, 10 stp

- NODI302, 10 stp.

- Pedagogikk, 10 stp.

- 40 dagar praksis

 

9. semester og 10. semester:

Nordisk 300-nivå:

NOLISP350, 60 stp

Krav til progresjon i studiet

Studenten må ha greidd alle emna i spesialiseringa inkludert fagdidaktikk og praksis for å kunne gå vidare til masterstudiet.

Delstudium i utlandet

Studentane vert oppmoda til å ta delar av studiet i utlandet. Utanlandsopphald vert avtalt og lagt til rette i samarbeid med dei fagleg ansvarlege institutta.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som metodar knytte til faget. Studenten skal gjennom studiet få møte undervisning i ulike former med ulike typar lærings- og refleksjonsaktivitetar (t.d. førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, aksjonsforsking, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy). For nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane.

Læring gjennom rettleidd praksis i skulen står sentralt i studiet. Studenten vil få observere undervisning og planleggje og gjennomføre undervisning åleine og i samarbeid med medstudentar. Det vert i denne samanhengen lagt vekt på erfaringsutvikling gjennom refleksjon, samtale og oppgåveskriving.

Eit gjennomgåande trekk ved undervisninga skal vere å kombinere tileigning av fagleg kunnskap med kompetanse i å kunne leggje til rette for elevar si læring og utvikling.

I tillegg til den undervisninga som vert tilbydd, vert studentane oppmoda om å også sjølve organisere eigne kollokviegrupper og skrivegrupper.

Undervisningsmetodar

Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som metodar knytte til faget. Studenten skal gjennom studiet få møte undervisning i ulike former med ulike typar lærings- og refleksjonsaktivitetar (t.d. førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, aksjonsforsking, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy). For nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane.

Læring gjennom rettleidd praksis i skulen står sentralt i studiet. Studenten vil få observere undervisning og planleggje og gjennomføre undervisning åleine og i samarbeid med medstudentar. Det vert i denne samanhengen lagt vekt på erfaringsutvikling gjennom refleksjon, samtale og oppgåveskriving.

Eit gjennomgåande trekk ved undervisninga skal vere å kombinere tileigning av fagleg kunnskap med kompetanse i å kunne leggje til rette for elevar si læring og utvikling.

I tillegg til den undervisninga som vert tilbydd, vert studentane oppmoda om å også sjølve organisere eigne kollokviegrupper og skrivegrupper.

Vurderingsformer

I studiet inngår varierte vurderingsformer, til dømes skriftleg og munnleg eksamen, heimeeksamen og mappevurdering. Sjå emneplanane for nærare opplysningar.

Karakterskala

Ved UiB er det to typar karakterskalaer:

Bokstavkarakterar er mest utbreidde. Sjå elles emneplanane for nærmare opplysningar.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Studiet kvalifiserer for doktorgradsstudium i relevante program.

Relevans for arbeidsliv

Lektorutdanning med master i nordisk kvalifiserer for tilsetting på trinn 8-13 i den norske skolen. Lektorutdanninga gir grunnlag for undervisning i norsk og fag II i studiet og kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudium.

Evaluering

Programmet vert kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Skikkavurdering og autorisasjon

Ifølgje Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular § 4-10 sjette ledd, skal det gjennom heile studiet gjerast vurderingar av om studenten er skikka til læraryrket, og sluttvurdering og vitnemål for fullført utdanning føreset at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10 andre leddet).

Programansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

 

Programstyret for lektorutdanning har eit overordna koordinerande ansvar.  

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet, dersom du har spørsmål:

lektor@hf.uib.no, tlf. 55 58 93 82

Mål og innhald

Den integrerte lærarutdanninga utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og for den vidaregåande skulen. Utdanninga kombinerer praktisk-pedagogisk opplæring med solid fagkunnskap i minst to universitetsfag.

Studiet skal gi eit solid grunnlag i dei respektive vitskapsfaga med vekt på fagleg forståing, problemløysing og forståing for metodar og tenkjemåtar i faga. Vidare skal studiet gi grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, gi kunnskap om skulefaga og fremje dugleikar for praktisk yrkesutøving. Studiet skal dessutan gi ei grunnleggjande forståing av vitskapsfaga og skulefaga i ein samfunnsmessig og kulturell samanheng.

Studiet skal gi vitskaplege funderte kunnskapar og evner i det faget studenten tek mastergrad i. Det skal gi ei god innføring i vitskapelege arbeidsmåtar og forskingsmetodar, og trening i sjølvstendig arbeide med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. Det vert lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, trening i skriftleg og munnleg presentasjon og tilrettelegging for læring.

Studiet skal utdanne lærarar som er ansvarlege og kompetente til å ta medansvar for elevars læring og utvikling. I studiet vert det lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. Såleis er det eit mål å fremje kritisk refleksjon og samtalekulturar kring fag, undervisning og læring.

Det fyrste studieåret i nordiskfaget er delt mellom eit språkleg og eit litterært studium. Språkstudiet gir innsikt i korleis språket er oppbygt som system, korleis språket har utvikla seg, og kva som er bakgrunnen for dei variantane av skriftmål og talemål vi har i dag. Litteraturstudiet går inn på nordiske litterære tekstar, litteraturhistorie og tekstteori, og gir innsikt i sentrale forfattarskap, ulike sjangrar og kulturhistorie. På høgare nivå vert det høve til å spesialisere seg i sjølvvalde faglege emne.

Namnet på faget understrekar eit nordisk perspektiv, men likevel vil hovudtyngda i studiet liggje på norsk språk og norsk litteratur. I kor stor grad studenten arbeider med nordiske eller reint norske fagområde, vil òg studenten sjølv kunne avgjere.

Som andrefag kan det veljast eit anna universitetsfag med eit fagdidaktisk tilbod tilrettelagt for lærarutdanningsprogrammet.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Politiattest (jfr. forskrift ved opptak til høgare utdanning, § 2 og §§ 6-10). Tilrådd startgrunnlag er norskeksamen i felles allmenne fag ved studieretning for allmenne fag frå vidaregåande skule.

Tilrådde forkunnskaper

Tilrådd startgrunnlag er norskeksamen i felles allmenne fag ved studieretning for allmenne fag frå vidaregåande skule.

Oppbygging av studiet

Fageining og spesialisering

Obligatoriske aktivitetar

I programmet inngår obligatoriske emne i fag, fagdidaktikk og pedagogikk. Desse emna er spesifiserte nedanfor.

Når det gjeld praksis, er det obligatorisk med 15 dagars skuleerfaring fordelt på tre semester og undervisningspraksis samansett av om lag 120 timar undervisning fordelt på to semester. Både skuleerfaring og undervisningspraksis er knytt til emne som inngår i programmet. For nærmare informasjon, sjå emneplan for praksis.

Før avslutta studium skal studenten foreta ein munnleg presentasjon der studenten drøfter ei sjølvvalt problemstilling knytt til skole og læring i eit fag, inkludert studentens eiga grunngjevne ståstad. Presentasjonen kan vere knytt til studentens masteroppgåve.

På masterstudiet skal det skrivast ei masteroppgåve med eit omfang på 70-110 sider, etterfylgt av ein munnleg eksamen. Masteroppgåva gir 60 studiepoeng. Prosjektet for masteroppgåva skal vere godkjent i eit prosjektførebuande emne før arbeidet tek til. Det er gjort meir greie for masteroppgåvearbeidet i ein eigen emneplan.

Vurdering / Eksamensformer

I studiet inngår varierte vurderingsformer: For nærmare informasjon om vurderingsformer, sjå emneplanane for dei einskilde emna. Det vert nytta karakterar for fagemna etter karakterskalaen A-F.

Praksis og utvalde obligatoriske aktivitetar vert vurderte med greidd/ikkje greidd.

Delstudium i utlandet

Studentane vert oppmoda om å ta delar av studiet i utlandet. Utanlandsopphald vert avtalt og lagt til rette i samarbeid med dei fagleg ansvarlege institutta.

Oppstart

Haustsemesteret.

Programansvarleg

Programstyret for lærarutdanning har overordna ansvar for lærarutdanninga ved UiB.

Lærarutdanningsutvalet har lokalt ansvar for lærarutdanningsprogramma ved Det humanistiske fakultet.

Planforslag

1. semester: Førstesemesterstudiet

- EXPHIL-HF, Examen philosophicum, 10 stp.

- EXFAC00SK, Examen facultatum: språk og kommunikasjon, 10 stp.

- PEDA111, Pedagogikk, 10 stp.

- 5 dagar skuleerfaring

2. semester: Nordisk 100-nivå

- NOSP102, Moderne språk, 15 stp.

- NOLI102, Litteratur etter 1900, 15 stp.

3. semester: Nordisk 100-nivå

- NOLI103, Den eldre litteraturen, 15 stp.

- NOSP103-L, Språkhistorie og talemål - lærerutdanning 10 stp.

- NODI101, Norskdidaktikk, 5 stp.

- 5 dagar skuleerfaring, knytt til norskdidaktikk

4. semester: Fag II, 100-nivå

- Fagemne, (med tilrettelagt tilbod i fagdidaktikk), 30 stp.

5. semester: Fag II, 100-nivå

- Fagemne, (med tilrettelagt tilbod i fagdidaktikk), 20 stp.

- PEDA112, Pedagogikk, 5 stp.

- Fagdidaktikk i fag II, 5 stp.

- 5 dagar skuleerfaring, knytt til fagdidaktikk i fag II og PEDA112

6. semester: Nordisk 200-nivå

- NODI201, Norskdidaktikk, 5 stp.

anten

- NOLI208 Fordjupingsemne I med semesteroppgåve i nordisk

litteratur, 15 stp,. og

- NOSP210-L Nordisk: Språkbruksanalyse for integrert

lektorutdanning, 10 stp.

eller

- NOSP208 Fordjupingsemne I med semesteroppgåve i nordisk

språk, 15 stp., og

- NOLI210-L Nordisk: Litterær analyse og teori for integrert

lektorutdanning, 10 stp.

7. semester: Nordisk 300-nivå

- PEDA113, Pedagogikk, 10 stp.

- Fagdidaktikk i andrefaget, 5 stp.

- NOSP/NOLI308/309, Fordjupingsemne i nordisk språk eller litteratur, 15 stp.

(Studenten kan erstatte det faglege fordjupingsemnet med anten eit språkteoretisk emne (NOSP311) eller fakultære teoriemne (td LITTEHF).

- 8 veker praksis

8. semester: Nordisk 300-nivå

- NOLISP300, Prosjektførebuande emne

- PEDA114, Pedagogikk, 5 stp.

- NODI301, Norskdidaktikk, 10 stp.

- 5 veker praksis

9. semester og 10. semester: Nordisk 300 nivå

NOLISP350, Mastergradsoppgåve i nordisk, 60 stp.

Praksis gjev ikkje studiepoeng, men er ein obligatorisk del av pedagogikk og fagdidaktikk.