Studieprogram: MAHF-NORD Masterprogram i nordisk språk og litteratur - Høst 2021
Namn på grad

Master i nordisk språk og litteratur

Omfang og studiepoeng

120

Fulltid/deltid

Undervisningsspråk

Norsk, ev. dansk og svensk, på dei fleste emna. Engelsk kan verte brukt på NOFI-emne.

Studiestart - semester

Mål og innhald

Studiet i nordisk språk og litteratur skal gi kunnskapar på avansert nivå i utvalde vitskaplege disiplinar innanfor nordisk. Nordisk femner om litteratur og språk frå både eldre og yngre tid. Til fagområdet høyrer òg nordisk fagdidaktikk og norsk som andrespråk.

Studentane har ein høg grad av valfridom. Studiet tilbyr ei rekkje språklege og litterære emne som dels går att med jamne mellomrom, dels er eingongstilbod, jf. oversyn nedanfor. Studentane kan velje å konsentrere seg om berre litteratur eller berre språk, eller dei kan kombinere litterære og språklege emne.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Kandidaten

 

Ferdigheiter:

Kandidaten

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

Opptakskrav

Masterprogrammet i nordisk språk og litteratur byggjer på ein bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fagleg fordjuping i nordisk språk og litteratur eller norsk som andrespråk, eller tilsvarande.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

Andre bachelorgradar som kvalifiserer:

Du må også ha:

Tilrådde forkunnskapar

Gode leseferdigheiter i engelsk og skandinaviske språk.

Obligatoriske emne

 

Tre av desse emna:

 

Alternativt kan ein byte ut eitt av emna på lista ovanfor med eitt av desse emna:

Studentar som planlegg å søkje opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), må sørgje for å ha minimum 30 studiepoeng i nordisk litteratur til saman på bachelor- og masterstudiet.

Tilrådde valemne

Omfang masteroppgåva

60 studiepoeng

Rekkefølgje for emne i studiet

Ved oppstart om hausten

 

1. semester (haust): to av desse emna: NOLI311, NOLI322, NORAN320, NOSP313, NOSP316

2. semester (vår): NOLISP300 og eitt av desse emna: NOLI321, NOLI312, NORAN320, NOSP312, NOSP315

3. og 4. semester (haust og vår): NOLISP350

 

Ved oppstart om våren

 

1. semester (vår): to av desse emna: NOLI321, NOLI312, NORAN320, NOSP312, NOSP315

2. semester (haust): NOLISP300 og eitt av desse emna: NOLI311, NOLI322, NORAN320, NOSP313, NOSP316

3. og 4. semester (vår og haust): NOLISP350

Delstudium i utlandet

Det er mogleg å ta delar av studiet ved institusjonar i utlandet. Det er særleg universitet i dei nordiske landa som er aktuelle (Danmark, Sverige, svenskspråklege institusjonar i Finland, Island, Færøyane). Spesielt tilrådde utvekslingsstader er Universitetet i Uppsala, Universitetet i København, Aarhus Universitet, Helsingfors Universitet, Ludwig-Maximilians-Universität München og Amsterdam Universitet.

Dersom ein skal ta emne i norsk som andrespråk kan det vere aktuelt å nytte dei tilrådde avtalane på dette fagfeltet. Sjå studieplanen for bachelorprogrammet.

Studierettleiaren hjelper til med å finne relevante studium og ordne utvekslingsavtaler.

Tilrådd semester for utanlandsstudium er 2. semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og seminar der det er forventa at studentane deltek aktivt. På somme emne har studentane ansvar for avgrensa delar av undervisninga eller for å lage kortversjonar av pensum til deling med medstudentar (som obligatorisk aktivitet).

Rettleiing på semesteroppgåver og på masteroppgåva.

Undervisningsmetodar

Undervisninga har form av førelesingar og seminar der det er forventa at studentane deltek aktivt. På somme emne har studentane ansvar for avgrensa delar av undervisninga eller for å lage kortversjonar av pensum til deling med medstudentar (som obligatorisk aktivitet).

Rettleiing på semesteroppgåver og på masteroppgåva.

Vurderingsformer

På programmet brukar ein følgjande vurderingsformer på emne frå nordisk (med emnekode på NOFI-, NOLI-, NOSP-, NOLISP-, NORAN-):

På andre emne kan andre vurderingsformer førekomme.

Karakterskala

Karakterskala A - F

Vitnemål og vitnemålstillegg

Grunnlag for vidare studium

Relevans for arbeidsliv

Kompetanse i nordisk språk og litteratur er etterspurd i mange ulike yrke og bransjar, både private og offentlege.

Generelt gir studiet ein praktisk og teoretisk tekst- og språkkompetanse som, kombinert med annan relevant kompetanse, kan kvalifisere for arbeid over alt der det krevst evne til språkleg formidling og til vurdering og utvikling av tekst, t.d. i undervisnings- og informasjonsarbeid, i forlag og kulturinstitusjonar, i offentlege etatar, private føretak og organisasjonar.

Dersom du fullfører masterprogrammet, kan du ta https://www.uib.no/utdanning/laerer/48739/opptak-til-praktisk-pedagogisk-utdanningeittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Mastergrad i nordisk språk og litteratur kvalifiserer til vidare forsking dersom studenten oppnår gode resultat.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Spørsmål kan rettast til studierettleiaren på programmet: mailto:studierettleiar@lle.uib.nostudierettleiar@lle.uib.no 

Kontaktinformasjon

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Søknadsfristen er 1. juni for studiestart i august. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://link.uib.no/?1QO0l

Mål og innhald

Masterprogrammet i nordisk er eit fire semesters fulltidsstudium med eit omfang på 120 studiepoeng. Studiet består av ein kursdel på 60 studiepoeng og ein avhandlingsdel på 60 studiepoeng.

Studentane skal gjennom mastergradsstudiet tileigne seg djupare innsikt og meir omfattande kunnskapar innanfor delar av fagområdet nordisk. Dei skal få høve til å setje seg inn i vitskapleg teori og metode og i historia til nordiskfaget generelt, og til fagområda dei fordjupar seg i spesielt, og dei skal utvikle ei meir sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldematerialet og vitskaplege framstillingar. Den viktigaste delen av mastergradsstudiet ligg i arbeidet med masteroppgåva.

Opptaksgrunnlag

Opptaksgrunnlaget er ei spesialisering på 90 studiepoeng i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen, eller tilsvarande godkjend spesialisering i nordisk frå anna universitet og/eller høgskule, og oppnådd bachelorgrad.

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i nordisk på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjent spesialisering i nordisk (sjå studieplanen for det aktuelle faget), må søkje fakultetet om godkjenning på førehand, seinast innan 1. mai. Slike søknader må innehelde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og beskriving av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjas ved søknaden til masterprogrammet.

Metode

Nordisk har tradisjonelt vore prega av historiske perspektiv på språk og kultur, men opplever i dag eit metodisk mangfald slik at moderne språk- og litteraturteori er like aktuelt som kulturell og historisk kontekstualisering.

Masteroppgåve

Masteroppgåva blir skriven innanfor eit sjølvvalt emne godkjend av rettleiaren. Omfanget av oppgåva er normalt på 70-110 sider. Rettleiaren følgjer skriveprosessen og gir råd og tilbakemeldingar etter avtale, men du skal sjølvstendig og metodisk arbeide masteroppgåva fram til eit vitskapleg bidrag til faget. Du bør skaffe deg ein rettleiar så tidleg som mogleg i studiet. Instituttet har som mål å kunne tilby rettleiing innanfor dei fleste relevante fagområda, men må ta atterhald om rettleiingskapasitet. Rettleiing er obligatorisk, og både du og rettleiaren har ansvar for jamleg kontakt gjennom studiet.

Oppbygging av studiet

Studiet har fem komponentar: fire enkeltemne på 15 studiepoeng og ei masteroppgåve. Eit masterprogram i nordisk kan sjå slik ut:

1. semester

NOLISP301 - Nordisk si faghistorie
NOSP308 - Fordjuping i nordisk språk I eller
NOLI308 - Fordjuping i nordisk litteratur I eller

RET205 - Nordisk retorikk

2. semester

NOLISP300 - Prosjektførebuande emne
NOSP309 - Fordjuping i nordisk språk II eller
NOLI309 - Fordjuping i nordisk litteratur II eller

RET205 - Nordisk retorikk

3. og 4. semester

NOLISP350 - Masteroppgåve

Obligatoriske aktivitetar

Studentane skal ved avsluttande eksamen dokumentere at dei har levert skriftlege arbeid på begge målformene. Masteroppgåva skal etter fritt val skrivast på nynorsk eller bokmål. Minst éin skriftleg skuleeksamen i kursdelen skal skrivast på den målforma som ikkje er brukt i masteroppgåva. Dersom ein student planlegg å ta teori- og fordjupingsemna i form av utanlandske eksamenar og/eller importerte emne der målformkravet ikkje er prøvd, kan dokumentasjonen skje ved at halve masteroppgåva blir skriven på bokmål og halve på nynorsk.

Vurdering / Eksamensformer

Oppmelding til eksamen skjer samstundes med registreringa i byrjinga av semesteret. Fristen for oppmelding står i studentportalen. Til instituttet skal studentane levere ei pensumliste der det går fram kva dei har lagt opp. Opplysningar om innleveringsfrist og godkjenningsprosedyrar finst i undervisningskatalogen.

Fordjupingsemna og teoriemna vert prøvd med to typar eksamen, skuleeksamen eller semesteroppgåve. Minst éin eksamen i kursdelen skal vere skuleeksamen. Minst ein skriftleg skuleeksamen i kursdelen skal skrivast på den målforma som ikkje er brukt i masteroppgåva. For eksamensform i fakultetsemna, sjå særskild emneomtale.

I det prosjektførebuande emnet skriv studenten ei prosjektskisse eller ei basisoppgåve (5-15 sider) som blir godkjend av rettleiar. Studenten skal leggje fram og forsvare teksten på eit seminar. Sjå emneomtalen for NOLISP300.

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F. Førebuingsemnet blir vurdert med stått/ikkje stått.

Sjå elles under emneomtalane.

Yrkesvegar

Masterprogrammet i nordisk språk og litteratur kvalifiserer for yrke innanfor skole- og utdanningssektoren og er relevant for arbeid innanfor kulturliv, media og språk- og informasjonsarbeid.

Oppstart

Haust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon.

Planforslag

Mastergraden i nordisk er sett saman av to fellesemne, eitt teoriemne og to valfrie fordjupingsemne, sjå nedanfor. Masteroppgåva utgjer avhandlingsdelen, medan kursdelen altså er samansett av det prosjektførebuande emnet NOLISP300, teoriemnet og dei to valfrie fordjupingsemna.

Fellesemne (begge):

NOLISP300 - Prosjektførebuande emne (haust/vår)

NOLISP350 - Masteroppgåve

Teoriemne (eitt):

Anten

NOLISP301 - Nordiskfagets faghistorie (haust)

(eller andre fakultetsemne)

eller

NOSP311 - Språkteoretisk emne (vår)

(eller andre fakultetsemne)

eller

LITTEHF - Litteraturteori - fellesemne (haust/vår)

(eller andre fakultetsemne)

Fordjupingsemne (to):

NOLI308 - Fordjuping I i nordisk litteratur (haust/vår)

NOLI309 - Fordjuping II i nordisk litteratur II (haust/vår)

NOSP308 - Fordjuping I i nordisk språk (haust/vår)

NOSP309 - Fordjuping II i nordisk språk (haust/vår)

NOFI302 - Spesialisert emne i norrøn filologi (haust/vår) - kan takast i staden for eitt av fordjupingsemna.

RET205 - Nordisk retorikk (vår)

Som teoriemne vel studentane anten det språkvitskaplege teoriemnet (NOSP311), det faghistoriske emnet NOLISP301 eller eit fakultetsemne, t.d. det litteraturvitskaplege teoriemnet (LITTEHF) etter eige val, men slik at det høver med temaet for masteroppgåva. I tillegg kan eit anna teoriemne takast, men då i staden for eitt av dei valfrie fordjupingsemna. Pensum i kvart emne skal tilsvare om lag om lag 1000 teorisider av normal vanskegrad (vekta sider).

Studenten kan òg velje andre relevante fellesemne som fakultetet tilbyr. Studentar som er tekne opp med inntil 30 poeng emne som er importerte frå andre fag, må søkje instituttet om å få ta andre emne enn NOLISP301 eller NOSP311.

Det er utarbeidd eit sett med standardemne, sjå under emneomtalane. Innhaldet i emna kan variere mellom kvar gong dei blir underviste, innanfor dei rammene som namnet på emnet set.

Oppbygging og progresjon

Som fulltidsstudium skal programmet normalt kunne gjennomførast på fire semester. Det prosjektførebuande emnet (NOLISP300) skal vere gjennomført og godkjent før arbeidet med masteroppgåva tek til, dvs. seinast ved utgangen av 2. semester. Som støtte i arbeidet med prosjektførebuing vil instituttet annakvart semester tilby eit eige seminar.

Tilrådd progresjon ved opptak i haust- og vårsemesteret:

1. semester: Eit teoriemne og eit fordjupingsemne, eller to fordjupingsemne.

2. semester: Prosjektførebuande emne og anten eit teoriemne eller eit fordjupingsemne.

3. semester: Masteroppgåve.

4. semester: Masteroppgåve.

Ved opptaket, dvs. ved starten av 1. semester, skriv studenten kontrakt med instituttet, og får då tildelt ein ansvarleg kontaktlærar/rettleiar, som har ansvaret for rettleiinga under gjennomføringa av det prosjektførebuande emnet. Denne kontaktlæraren kan vere identisk med den faglege rettleiaren for masteroppgåva. Skiftar studenten rettleiar under arbeidet med prosjektbeskrivinga eller i avhandlingsdelen, vert kontrakten revidert på det punktet.

Emne på mastergradsnivå eller tilsvarande frå andre institutt eller institusjonar (også utanlandske) kan etter søknad til instituttet gå inn i mastergraden i staden for valfrie fordjupingsemne frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, dersom dei er klårt nærskylde med emne frå faget nordisk.

Meir informasjon

uib.no/utdanning

studierettleiar@lle.uib.no