Studieprogram: MAMD-NUHUM Masterprogram i ernæring - Human ernæring - Vår 2021
Namn på grad

Masterprogrammet fører fram til graden Master i ernæring. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet består av emne på til saman 60 studiepoeng og eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid (masteroppgåve) på 60 studiepoeng.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Studieprogrammet har som mål å gi ernæringsfagleg kunnskap og metodisk grunnlag for arbeid innan forsking, næringsmiddelindustri og andre område der ernæringsfagleg kunnskap er etterspurt.

Master i human ernæring tar opp tema som fysiologien til mennesket, fordøyelse, opptak og metabolisme av næringsstoff, forskingsetikk, ernæring gjennom livet og førebygging av sjukdom med ernæring, . Det vert lagt vekt på forskingsmetodar som blir brukt innan ernæringsforsking, som kosthaldsregistrering, antropometri og biokjemiske teknikkar.

Studiet har ein teoretisk del og ein forskingsretta del. I den forskingsretta delen skal ein skrive ei masteroppgåve. .Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid under rettleiing. I oppgåva skal ein løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:

Opptakskrav

Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, matvareteknologi, human ernæring, bioingeniørutdanning eller tilsvarande utdanning på minimum 3 år (180 studiepoeng).

Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emne der minimum 20 studiepoeng kjemi/biokjemi med laboratorieøvingar og minimum 20 studiepoeng molekylærbiologi/biologi. Andre relevante emne som kan inngå er: anatomi, fysiologi, statistikk og matvarekunnskap.

Minstekravet for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn studieplassar vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Alle søknader blir behandla individuelt.

Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.

https://soknadsweb.uib.no

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Obligatoriske emne

1.semester (30 sp)

Obligatoriske emne:

HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk (5 studiepoeng)

NUTRFYS Menneskets fysiologi (15 studiepoeng)

NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer (10 studiepoeng)

 

 

2. semester (30 sp)

Obligatoriske emne (20sp):

NUTR333A Human ernæring - (10sp)

NUTR204 Ernæringsfysiologi mikronæringsstoffer (10 sp)

 

 

Valbare spesialiseringsemne (15 sp):

NUCLI362 Genetic disorders in nutrient metabolism (5 studiepoeng)

LAS301 Kurs i forsøksdyrlære (6 studiepoeng)

LAS302 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr (4 studiepoeng)

LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk (4 studiepoeng)

MEDSTA2 Regresjonsmodellar i medisinsk forsking (5 studiepoeng)

INTH360 Global Nutrition (5 studiepoeng)

HUMGEN301 Human Molecular Genetics (5 studiepoeng)

HUPAT301 Basal humanpatologi (5 studiepoeng)

 

 

3. og 4. semester

NUHUM395¿Masteroppgåve i human ernæring (60 studiepoeng)¿

 

Omfang masteroppgåva

Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid på 60 studiepoeng som du utfører under rettleiing. I oppgåva skal du løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar.

Rekkefølgje for emne i studiet

Alle obligatorisk emne og valemne skal vera bestått før ein kan gå opp til vurdering i masteroppgåva.

Delstudium i utlandet

Mogelegheiter for utanlandsopphold

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil vera ein kombinasjon av førelesingar, laboratorieoppgåver, dataøvingar, kollokvium og seminar. Uavhengig sjølvstudium kjem i tillegg. Metodar som blir nytta i studiet inkluderer kosthaldsregistrering, antropometri og biokjemiske/ teknikkar. Me gjer merksam på at nokre emne kan bli undervist på engelsk, og at pensum kan vera på engelsk.

Undervisningsmetodar

Undervisninga vil vere ein kombinasjon av førelesingar, laboratorieoppgåver, dataøvingar, kollokvium, seminar og studentforelesingar i tillegg til uavhengig sjølvstudium. Metodar som blir nytta i studiet er ein kombinasjon mellom kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse og biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar. Vi opplyser om at nokre emne kan bli underviste på engelsk, og at pensum kan vere på engelsk.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, multiple choice og heimeeksamen. Dei fleste emne har digital vurdering. Munnleg eksamen og presentasjonar. Gruppeinnlevering. Obligatorisk deltaking.

Karakterskala

Ved UiB er det to typar karakterskalaer:

Studieprogrammet nyttar begge typar.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Relevans for arbeidsliv

Med ein master i human ernæring kan ei arbeide til dømes ved universitet, forskingsinstitutt, og i private føretak. Studiet gir fagleg og metodisk kunnskap som gir grunnlag for forsking og undervisning og arbeid innan matindustrien eller legemiddelbransjen. I tillegg gir studiet overførbare ferdigheiter som kan nyttast i arbeid i offentleg og privat sektor, og i andre samanhengar og arbeidssituasjonar der slik kunnskap er etterspurt.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuereleg evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Skikkavurdering og autorisasjon

Nei

Programansvarleg

Programutval for ernæring har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1 / Det medisinske fakultet

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål:

Det medisinsk fakultet,

Tlf: 55 58 64 00

studie-nutrition@uib.no

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søknadsfristen er 1. juni med studiestart i august. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på studere.uib.no/opptak/master

Mål og innhald

Human ernæring er ei tverrfagleg studieretning sett saman av emne frå fleire fagmiljø. Målet med studieretninga er å gi deg kjennskap til biokjemiske og fysiologiske mekanismar for fordøying og stoffskifte i ulike næringsstoff, og vise kva for verknad kosten har for god helse. Problemstillingane blir definerte innan området ernæringsfysiologi med særlig fokus på marine ressursar.

Opptaksgrunnlag

Studiet baserer seg på opptak av studentar med bachelorgrad innan biologi eller molekylærbiologi, men studiet er ope for alle som har ein bachelorgrad innan naturvitskap. Det er også mogleg å ta opp studentar med meir yrkesretta bachelorgrader som bioingeniørar, fysioterapeutar, radiografar og sjukepleiarar. Nokre utdanningar kan vurderast særskilt. Oversikten under viser eksempel på kva for studium som kan gi opptak direkte eller med spesifisert tilleggsutdanning.

Studentar med følgjande basalutdanning/studiekompetanse er fritekne for tilleggskrav: Bachelorgrad i biologi og molekylærbiologi og bioingeniørar.

Studentar med følgjande studiekompetanse treng tilleggskompetanse i biologiske basalfag (grunnleggjande kunnskapar i kjemi, biokjemi, cellebiologi og anatomi): - Fysioterapeutar: kjemi, biokjemi (30 sp) - Radiografar: kjemi, biokjemi, cellebiologi (35 sp) - Reseptarar: cellebiologi, anatomi (15 sp) - Sjukepleiarar/tannpleiarar: kjemi, biokjemi (30 sp) - Kjemiingeniør: fysiologi, anatomi (30 sp) - Bachelorgrad i kjemi: fysiologi, anatomi (30 sp).

Dersom du ikkje har bachelorgrad, kan du likevel søkje opptak dersom du har minimum 180 studiepoeng med ei fagleg fordjupning i matematikk på minimum 90 studiepoeng.

Studentar som skal ta emner for å kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring, kan søkje opptak til "Årsstudium i naturvitenskaplige fag" ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her er søknadsfristen 15. april. Krav til forkunnskaper:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg må du ha 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT)

ANBEFALTE EMNER PÅ DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

I høstsemesteret kan studentar på Årsstudium i naturvitenskaplige fag ta KJEM100 eller KJEM110, avhengig av kjemikompetansen.

I vårsemesteret kan studentene t.d. ta organisk kjemi og innføring i molekylærbiologi:

KJEM110 + MOL100 + KJEM130

MOL100 + KJEM130 + KJEM131

Mer informasjon om emnene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id$75&sublink_id$78&toplink_idU1

Krav til forkunnskapar

Studiet baserer seg på opptak av studentar med bachelorgrad innan biologi eller molekylærbiologi, men studiet er ope for alle som har ein bachelorgrad innan naturvitskap. Det er også mogleg å ta opp studentar med meir yrkesretta bachelorgrader som bioingeniørar, fysioterapeutar, radiografar og sjukepleiarar. Nokre utdanningar kan vurderast særskilt. Oversikten under viser eksempel på kva for studium som kan gi opptak direkte eller med spesifisert tilleggsutdanning.

Studentar med følgjande basalutdanning/studiekompetanse er fritekne for tilleggskrav: - Bachelorgrad i biologi og molekylærbiologi og bioingeniørar. Studentar med andre basalutdanningar kan trengja tilleggskompetanse, sjå døma under.

Døme på studentar som treng tilleggskompetanse i biologiske basalfag (grunnleggjande kunnskapar i kjemi, biokjemi, cellebiologi og anatomi):

- Fysioterapeutar: kjemi, biokjemi (30 sp)

- Radiografar: kjemi, biokjemi, cellebiologi (35 sp)

- Reseptarar: cellebiologi, anatomi (15 sp)

- Sjukepleiarar: kjemi, biokjemi (30 sp)

- Tannpleiarar: kjemi, biokjemi (30 sp)

- Kjemiingeniørar: fysiologi, anatomi (30 sp)

- Bachelorgrad i kjemi: fysiologi, anatomi (30 sp)

Studentar som skal ta emne for å kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring, kan søkje opptak til "Årsstudium i naturvitenskaplige fag" ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her er søknadsfristen 15. april. Krav til forkunnskap: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du ha 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT)

ANBEFALTE EMNER PÅ DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

I haustsemesteret kan studentar på Årsstudium i naturvitenskaplige fag ta KJEM100 eller KJEM110, avhengig av kjemikompetansen.

I vårsemesteret kan studentene t.d. ta organisk kjemi og innføring i molekylærbiologi:

KJEM110 + MOL100 + KJEM130

MOL100 + KJEM130 + KJEM131

Mer informasjon om emnene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id$75&sublink_id$78&toplink_idU1

Tilrådde forkunnskaper

Eksperimentell molekylærbiologi (MOL202)

BIO114

Fysiologi HUB210

Metode

Metodar som blir nytta i studiet er ein kombinasjon mellom kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse og biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar.

Undervisning

Undervisninga vil vere ein kombinasjon av førelesingar, laboratorieoppgåver, dataøvingar, kollokvium, seminar og studentforelesingar i tillegg til uavhengig sjølvstudium.Vi opplyser om at nokre emne kan bli underviste på engelsk, og at pensum kan vere på engelsk

Masteroppgåve

Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid på 60 studiepoeng som du utfører under rettleiing. I oppgåva skal du løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar.

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet består av emne på til saman 60 studiepoeng og eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid (masteroppgåve) på 60 studiepoeng.

Yrkesvegar

Studiet kvalifiserer mellom anna til forsking ved universitet, forskingsinstitutt, i helsevesen, større selskap, farmasøytisk industri, arbeid som saksbehandlar innan offentleg forvalting, lektor (under føresetnad av tillegg av pedagogiske fag) og rådgivar i ernæringsrelaterte spørsmål, blant anna i helsevesen for kandidatar med aktuell helsefagleg grunnutdanning/autorisasjon. Du blir ernæringsfysiolog, men ikkje klinisk ernæringsfysiolog.

Delstudium i utlandet

Mogelegheiter for utanlandsopphold

Oppstart

Haust

Programansvarleg

Det medisinsk-odontologiske fakultet/Institutt for indremedisin og NIFES

Fagleg ansvarleg: Professor Livar Frøyland Institutt for biomedisin/NIFES

Administrativt ansvarleg

Seksjon for studieadministrasjon, Det medisinsk-odontologiske fakultet. studierettleiar.mofa@uib.no Tel. 55 58 66 32 / 55 58 63 20

Planforslag

1.semester (30 sp)

Obligatoriske emne:

NUTR300 Human ernæring - hovudnæringsstoff (10 sp)

HUB310 Vitskapsteori/etikk (5sp)

HUB210 Human fysiologi (15sp)

2. semester (30 sp)

Obligatoriske emne (15sp):

NUTR301 Human ernæring mikronæringsstoff (10sp)

NUTR310 Metodekurs (5 sp)

Valbare spesialiseringsemne (15 sp):

NUTR302 Fordøyelse (10sp) + valemne (5 sp)

eller

MAR352 Næringsmiddelkjemi og analyse (15 sp)

3. og 4. semester

Masteroppgåve (60 sp)

Meir informasjon

studere.uib.no/helsestudierettleiar.medfa@uib.no / 55 58 66 32