Studieprogram: MASV-UJO Masterprogram i undersøkende journalistikk - Høst 2021
Namn på grad

Master i undersøkande journalistikk

Omfang og studiepoeng

120 studiepoeng

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

 

 

Mål og innhald

Masterprogrammet i undersøkande journalistikk har som mål å gi studentane spesialisering i kritiske, langsiktige journalistiske prosjekt der kritikkverdige tilhøve i samfunnet blir avdekka gjennom dokumentasjon av ukjende fakta, forhold og samanheng. Masterprogrammet i undersøkande journalistikk bygger på bachelorgraden i journalistikk og gir studentane teoretisk djupnekunnskap og produksjonsretta trening i eit breitt spekter av tilnærmingar og nyskapande metodar for datainnsamling, analyse og publisering av undersøkande journalistikk-prosjekt på ulike plattformer. Masterprogrammet er produksjonsretta, og delar av arbeidet kan skje i samarbeid med ein eller fleire mediebedrifter.

Masterprosjektet består av ein produksjonsdel og ein teoretisk del. I produksjonsdelen skal studentane utvikle og gjennomføre eit sjølvstendig, undersøkande journalistisk arbeid for publisering på valfri plattform. Produksjonen blir kombinert med ei skriftleg, individuell masteroppgåve på 40-50 sider som bør være tematisk relatert til produksjonen, men som samstundes skal vere eit sjølvstendig teoretisk arbeid. Oppgåva skal ha ein metodedel «SKUP-rapport» og ein teoretisk del. I den teoretiske delen løftar studenten fram ei problemstilling basert på eige arbeid.

Masterprogrammet i undersøkande journalistikk fokuserer på å styrke akademiske ferdigheiter som er særleg relevante for medieproduksjon på eit høgt fagleg nivå. Programmet byr på ei teoretisk og metodisk forankra universitetsutdanning der ein legg vekt på innovative og utforskande læring gjennom tverrfaglege impulsar og workshop-basert undervisning kopla med individuelle studium og akademisk refleksjon over eigen og andre sin praksis på feltet. Undervisninga er lokalisert i Media City Bergen.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheiter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten

Opptakskrav

Du kan kvalifisere til opptak til masterprogram i undersøkande journalistikk anten på fagleg grunnlag, eller på grunnlag av journalistisk arbeidserfaring og motivasjonsbrev. Opptakskvota er 40/60 (40 på fagleg grunnlag, 60 på arbeidserfaring). Søker du på begge kvoter, må du nemne dette i motivasjonsbrevet.

Dersom du kvalifiserer til opptak på både fagleg grunnlag og på grunnlag av arbeidserfaring, vil du bli vurdert ut frå det opptaksgrunnlaget som er mest gunstig for deg.

Søkarar med bachelorgrad i journalistikk

Bachelorgradar frå UiB som kvalifiserer:

Eksterne bachelorgradar som kvalifiserer:

Søkarar med arbeidserfaring

Søkarar med arbeidserfaring blir vurderte på bakgrunn av godkjent journalistisk arbeidserfaring og motivasjonsbrev. Du må ha:

Alle søkarar må også ha:

Obligatoriske emne

Tilrådde valemne

I andre semester er 15 studiepoeng valfrie. Her kan studentane etter søknad til instituttet velje eit emne som gir høve for fagleg spesialisering.

Rekkefølgje for emne i studiet

  1. semester: UJO301 Samfunnsinstitusjoner og research (30 sp)
  2. semester: UJO304 Prosjektdesign (30 sp)
  3. semester: UJO350 Masteroppgåve i undersøkande journalistikk (60 sp)

Rekkefølgja på arbeidet med produksjonsdelen og teoridelen er valfri.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene inkluderer seminar, workhops, individuell rettleiing/grupperettleiing og mogleg praksissamarbeid med mediebedrifter. Kvalifiserte tilbakemeldingar på det praktiske arbeidet går inn i undervisninga. Delar av arbeidet med produksjonsdelen kan skje i samarbeid med andre masterstudentar eller med journalistar i mediebedrifter.

Undervisningsmetodar

Undervisningsformene inkluderer seminar, workhops, individuell rettleiing/grupperettleiing og mogleg praksissamarbeid med mediebedrifter. Kvalifiserte tilbakemeldingar på det praktiske arbeidet går inn i undervisninga. Delar av arbeidet med produksjonsdelen kan skje i samarbeid med andre masterstudentar eller med journalistar i mediebedrifter.

Vurderingsformer

Masterprogrammet nyttar i all hovudsak mappevurdering.

Karakterskala

Karakterar ved Universitetet i Bergen blir gitte anten

  1. som 'Bestått' eller 'Ikkje bestått', eller
  2. som ein bokstav etter skalaen A, B, C, D, E, F, der F er stryk.

Bokstavkarakterar er mest utbreidde

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Programmet kvalifiserer for PhD-program i medievitskap og beslekta område.

Relevans for arbeidsliv

Utdanninga legg vekt på på koplinga mellom undersøkande journalistikk, nye teknologiar, nye forteljeformer og brei innsikt i lovverk, personvern og samfunnet sine institusjonar. Dette gjer studentane godt budde på et breitt spekter av utfordrande oppgåver i mediebransjen spesielt, men og i andre bransjar der ein arbeider med komplekse samanhengar og store kvalitative og kvantitative datamengder. Ein mastergrad i undersøkande journalistikk kvalifiserer også for forsking og undervisning.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Institutt for informasjons- og medievitskap

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontaktinformasjon

studierettleiar.praktiskinfomedia@uib.no