Studieprogram: PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning - Vår 2021
Namn på grad

Praktisk-pedagogisk utdanning

Omfang og studiepoeng

Fulltidsstudiet i Praktisk-pedagogisk utdanning har eit omfang på 60 studiepoeng og er normert til eitt år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta, praksisbasert studium. Studiet er for søkjarar som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanne seg til å bli lærar. I studiet inngår pedagogikk, fagdidaktikk i undervisningsfaga og praksis. Studentane er til vanleg i praksis både i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen.

PPU skal gjennom undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk utdanne lærarar som kan leggje til rette for, planleggje, gjennomføre og vurdere undervisning og læringsfremjande aktivitetar med utgangspunkt i forskings- og erfaringsbasert kunnskap. Eit anna viktig mål er at studentane får eit fundament for si faglege og profesjonelle utvikling, basert på teoretisk og metodisk innsikt så vel som evne til kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring. Studiet skal vidare kvalifisere studentane til å utvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn.

Praksisopplæringa er læringsarena, forskingsområde og utprøvingsfelt for både pedagogikk og fagdidaktikk i undervisningsfaga, og må sjåast som ein integrert del av studiet. Eit viktig mål er å aktivere studentane si teoretiske innsikt i praksis, samt å forstå erfaringar frå praksis i lys av teori.

 

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten...

 

Ferdigheiter

Kandidaten...

 

Generell kompetanse

Kandidaten

Opptakskrav

For opptak krev ein følgjande:

Utfyllande informasjon om fagdidaktikktilbod, undervisningsfag og opptakskrav finn du på denne nettsida: https://www.uib.no/utdanning/laerer

Det er opptak til studiet kvar haust med søknadsfrist 15. april. Ein søkjer om opptak lokalt ved UiB gjennom Søknadsweb.

Tilrådde forkunnskapar

For å bli lektor i skulen, kan ein også studere lektorprogram med master i nordisk, lektorprogram med master i framandspråk eller lektorprogram i naturvitenskap og matematikk. Sjå meir om desse utdanningane på lærerutdanningen sine sider på universitetets nettsider.

Innføringsemne

Obligatoriske emne

Alle emne som inngår i den enkelte student si utdanningsplan, inkludert praksis, er obligatoriske.

 

Spesialisering

Spesialisering innanfor indivivduelle kombinasjonar av fagdidaktiske emne

Rekkefølgje for emne i studiet

Krav til progresjon i studiet

Studiet går over to semester, med oppstart om hausten. Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis er likt fordelt på dei to semestera.

Studiet er lagt opp slik at det er progresjon i emna frå første til andre semester. Emna må difor normalt takast i intendert rekkefølgje.

For å kunne gå vidare frå første til andre semester må studenten ha:

- greidd praksis i første semester

- bestått tilstrekkelig progresjon i pedagogikk/fagdidaktikk i første semester. Normalt inneber det at minst to emne må være bestått, men enkelte fag kan ha eigne reglar.

Delstudium i utlandet

Det er ikkje lagt opp til delstudium i utlandet i løpet av studiet.

Undervisningsmetodar

Undervisinga er lagt opp som førelesingar, gruppeundervisning og seminar. I tillegg til teoriundervisninga er praksis ein viktig læringsarena.

 

Vurderingsformer

Emna som inngår i studieløpet nyttar ulike kombinasjonar av vurderingsformer. Sjå dei enkelte emnebeskrivelsane for nærare detaljar om vurderingsform.

 

Avsluttande vurdering i PPU omfattar to hovudområde av studiet: praktisk lærardugleik, og skriftleg og munnleg eksamensarbeid. Vurderinga av den samla kompetansen inneber også ei vurdering av om studenten eignar seg for læraryrket («skikkethetsvurdering»). Sjå følgjande nettside: http://www.uib.no/utdanning/laerer

 

 

Karakterskala

Ved sensur av dei ulike emna nyttast "A-F" eller "Greidd/ikkje greidd". Sjå emneplanane for nærare opplysingar.

Grunnlag for vidare studium

Relevans for arbeidsliv

Studiet kvalifiserer for å arbeide som lærar i grunnskulen (særleg ungdomsskulen, men også mellomtrinnet), vidaregåande skule eller innan vaksenopplæringa. Saman med fagutdanning kvalifiserer praktisk-pedagogisk utdanning for stilling som lektor, adjunkt eller faglærar.

 

Evaluering

Studentene skal evaluere undervisinga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Skikkavurdering og autorisasjon

Ifølgje Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular § 4-10 sjette ledd, skal det gjennom heile studiet gjerast vurderingar av om studenten er skikka til læraryrket, og sluttvurdering og vitnemål for fullført utdanning føreset at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10 andre leddet). For meir informasjon sjå: www.uib.no/psyfa/44149/skikkethetsvurdering-ilærerutdanningen

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet om du har spørsmål: studierettleiar@psyfa.uib.nomailto:Studierettleiar@xx-uib.no

Tlf. 55 58 27 10

Mål og innhald

Praktisk-pedagogisk utdanning er eit yrkesretta, praksisbasert studium. I studiet inngår pedagogikk, fagdidaktikk i to fag og praksisopplæring. Siktemålet med studiet er å utdanne lærarar som kan leggje til rette, planleggje, gjennomføre og vurdere undervisning gjennom refleksjon over elevane si læring. Instituttet vil leggje til rette for at studentane, i tillegg til teoretisk forståing og kunnskap om læring, kan tilegne seg praktiske, pedagogiske røynsler og evner, og skape eit utgangspunkt for vidare utvikling i yrket.

Studieprogrammet er knytt til Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for studentar som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanne seg til lærar. Studiet er sett saman av pedagogikk, fagdidaktikk i to fag og praksis.

Pedagogikk

Pedagogikk er vitskapen om læring, undervisning og oppseding. For å utvikle kunnskap om dei sosiale og kulturelle føresetnadene for og konsekvensane av desse prosessane, er ein i pedagogikken oppteken av sosialiseringsprosessar generelt. På makronivå studerer ein kunnskapsgenerering, kunnskapsforvaltning og kunnskapsutvikling i samfunnet. På mikronivå studerer ein utvikling, læring og meistring hos individet.

Fagdidaktikk

Fagdidaktikk kan definerast som refleksjonar kring eit fag og kring undervisning i faget. Dette inneber eit metaperspektiv på fag og kunnskapsutvikling. Kjernen i fagdidaktikken er spørsmålet om legitimering av faget, og andre sentrale spørsmål handlar om innhald, danning og metode. Innføring i praktiske grep, metodar og teknikkar ein kan nytte i undervisninga i eit fag, er også ein del av fagdidaktikken, og sameleis drøfting og problematisering av slike teknikkar. I den praktisk-pedagogiske utdanninga må ein sjå slike spørsmål i samanheng med formidling av faget til ulike elevgrupper i ein opplæringssituasjon.

Praksis

Praksisopplæringa er læringsarena, forskingsområde og utprøvingsfelt for både pedagogikk og fagdidaktikk, og må sjåast som ein integrert del av studiet. Studentane er vanlegvis i praksis i ungdomsskulen og/eller den vidaregåande skulen.

UiB kan tilby fagdidaktikk og praksisopplæring i sentrale skulefag som språkfag, samfunns- og idéfag og realfag.

Opptaksgrunnlag

Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning byggjer på følgjande utdanningsbakgrunn:

Sjå elles eige opptaksreglement.

Du må vere kvalifisert for å følgje to av fagdidaktikkemnene som UiB har tilbod i for å kunne byrje på PPU. Utfyllande informasjon om fagdidaktikktilbod, undervisningsfag og opptakskrav finn du på denne nettsida:

http://www.psyfa.uib.no/index.php?valg=nysql&id)4Det er opptak til studiet kvart semester, med frist 15. april for haustsemesteret, og 15. oktober for vårsemesteret. Ein søkjer om opptak lokalt ved UIB gjennom Søknadsweb. Informasjon om søknadsprosedyrer:http://www.psyfa.uib.no/index.php?valg=nysql&id)4

Krav til forkunnskapar

Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning bygger på følgende utdanningsbakgrunn:
Fullført bachelor- eller mastergrad frå universitet eller høgskole, eller tilsvarende.
Faglig fordypning i to fag med minimum 60 studiepoeng i hvert fag.
Faglig fordyping i fag som gir undervisningskompetanse i skolen og som universitetet tilbyr fagdidaktikk i. Fagtilbudet kan variere frå semester til semester.
Eventuelt tilsvarende utenlandsk utdanning.
Se ellers eget opptaksreglement.

Du må være kvalifisert for å følge to av fagdidaktikkemnene som UiB har tilbud i for å kunne begynne på PPU. Utfyllende informasjon om fagdidaktikktilbud, undervisningsfag og opptakskrav finner du på denne nettsida: http://www.uib.no/ipp/sokjarinfo/index.html


Undervisning

Undervisninga er lagt opp som førelesingar, gruppeundervisning og seminar. I tillegg til teoriundervisninga er praksis ein viktig læringsarena.

Oppbygging av studiet

Studiet går over to påfølgjande semester, med opptak og studiestart for nye studentar kvar haust. Semesteret byrjar med 5 veker teoriundervisning. Deretter følgjer ein praksisperiode på 7 veker, med ei teoriveke omlag midtvegs når det er haust- eller vinterferie i skulen. Etter praksis følgjer ein ny teoriperiode på 1-2 veker, og deretter eksamen. I praksisopplæringa krev ein 100 % oppmøte.

Fageining og spesialisering

Tilbodet vil variere frå opptak til opptak. Informasjon om fagdidaktikktilbod kommande haust:
https://www.uib.no/utdanning/laerer/49501/korleis-s%C3%B8ke-ppu#desse-faga-nbsp-tilbys

For innhald og læringsmål i dei einskilde faga sjå studieplanar tilhøyrande dei einskilde emnekodane.

Obligatoriske aktivitetar

Praksis er obligatorisk. Innanfor nokon kurs vil det vere obligatorisk frammøte (sjå planene for einskilde fag). Innføringskursa i første semester er obligatorisk for alle studentar. Nokon fag stiller krav om obligatoriske arbeidsoppgåver som studentane må ha fullført for å få gå opp til eksamen.

Vurdering / Eksamensformer

2 av 3 emner samt praksis i første semester av PRAPED må vere greidd for at studenten skal kunne halde fram på andre semester. I begge semester er orienteringsmøtet og all undervisning den første veka obligatorisk. Einskilde didaktikkfag har også obligatoriske aktivitetar. Det er 100% obligatorisk frammøte til seminara i pedagogikk, og 100 % obligatorisk frammøte til praksisopplæringa.

Avsluttande vurdering i PPU omfattar to hovudområde av studiet: praktisk lærardugleik, og skriftleg og munnleg eksamensarbeid. Vurderinga av den samla kompetansen inneber også ei vurdering av om studenten eignar seg for læraryrket («skikkethets.vurdering»). Sjå nettsidene til Det psykologiske fakultet, eller studieplanen, for meir informasjon om vurdering: http://www.psyfa.uib.no/index.php?valg=nysql&id)3&sub7&sub2)3

Yrkesvegar

Studiet kvalifiserer for å arbeide som lærar i grunnskulen (særleg ungdomsskulen, men også mellomtrinnet), vidaregåande skule eller innan vaksenopplæringa. Saman med fagutdanning kvalifiserer praktisk-pedagogisk utdanning for stilling som lektor, adjunkt eller faglærar.

Delstudium i utlandet

Det er ikkje lagt opp til delstudium i utlandet i løpet av studiet.

Oppstart

Kvar haust

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet