Studieprogram: ÅRHF-SPLA Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudier - Vår 2021
Namn på grad

Årsstudiet gir ingen grad.

Omfang og studiepoeng

Studiet har eit omfang på 60 studiepoeng og er normert til eitt år på full tid.

Fulltid/deltid

Fulltid. Om du vil ta hele eller delar av studiet som eit 50% deltidsstudium, kan du vende deg til studierettleiar.

Undervisningsspråk

Sjå den einskilde emneplanen for emna som inngår i programmet.

Studiestart - semester

Vår

Det vert ikkje tilrådd at spanskstudentane startar på 100-nivåstudiet i spansk i haustsemesteret.

Mål og innhald

Faget har ei klår orientering mot Latin-Amerika og er såleis å rekne for eit språkstudium som tenderer mot eit områdestudium.

Studentane skal øve opp dei praktiske evnene i språket og få innsikt i moderne spansk lingvistikk. Dei skal òg vinne kunnskap om historie, litteratur og kultur i dei spansktalande landa i Latin-Amerika. Studiet gjev også grunnleggjande kunnskapar om Spania.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

Ferdigheiter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Spansk innføringskurs eller kunnskapar tilsvarande Spansk nivå II frå vidaregåande skole. All undervisning på emna som inngår i årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium, føregår på spansk.

Innføringsemne

Studiet har ingen innføringsemne.

Obligatoriske emne

¿SPLA107 Spansk grammatikk I, V, (10 stp)

¿SPLA108 Latinamerikansk litteratur I, V, (10 stp)

¿SPLA109 Latinamerikansk historie, V, (10 stp)

¿SPLA117 Spansk grammatikk II, H, (10 stp)

¿SPLA118 Latinamerikansk litteratur II, H, (10 stp)

¿SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika, H, (10 stp)

Tilrådde valemne

Det er ingen valemne i årsstudiet.

Rekkefølgje for emne i studiet

1. semester (vår)

SPLA107 Spansk grammatikk I (10 stp)

SPLA108 Latinamerikansk litteratur I (10 stp)

SPLA109 Latinamerikansk historie (10 stp)

2. semester (haust)

SPLA117 Spansk grammatikk II (10 stp)

SPLA118 Latinamerikansk litteratur II (10 stp)

SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (10 stp)

Delstudium i utlandet

Studentar på årsstudium har ikkje høve til å ta delstudiar i utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom ulike undervisingsformer får studentane moglegheit til å studere og nærme seg faget på ulike måtar. Undervisninga er forskingsbasert og føreset aktiv deltaking frå studentane. 

Arbeidsmetodar og undervisingsformer kan vere førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy.

For nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane.

Vurderingsformer

Gjennom studiet møter studentane ulike vurderingsformer. Til dømes skriftleg skuleeksamen, rettleidd oppgåve,  heimeeksamen, munnleg presentasjon, munnleg prøve og mappevurdering.

Vurderingsformene er tilpassa læringsutbyttet i dei ulike emna.

For nærare informasjon om vurderingsformer, sjå dei einskilde emneplanane. 

Karakterskala

Ved sensur av emna i programmet kan det bli nytta ein av to karakterskalaer:

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Årsstudiet gir ingen grad og heller ikkje vitnemål. Ein kan bestille karakterutskrift når ein er ferdig med studiet.

Grunnlag for vidare studium

Eit årsstudium kan normalt inngå i ein bachelorgrad, anten som del av spesialiseringa eller som frie studiepoeng.

Årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium kan i sin heilskap inngå som eitt år av spesialiseringa i bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium.

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium gir grunnlag for opptak til Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i spansk. Meir informasjon om opptakskrava finn ein på http://www.uib.no/studieprogram/PRAPEDwww.uib.no/studieprogram/PRAPED

Relevans for arbeidsliv

Internasjonalt samarbeid og samkvem skaper aukande etterspurnad etter kompetanse i spansk språk og latinamerikansk kultur og historie. Av relevante yrkesområde kan nemnast: omsetjingsarbeid, bibliotek, massemedia, forlag, reiseliv, næringsliv, offentlege institusjonar (medrekna utanrikstenesta), hjelpearbeid og liknande. Spansk er dessutan valfritt undervisningsfag i grunnskolen og vidaregåande skole. Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium gir formell kompetanse for denne undervisninga.

Evaluering

Årsstudiet blir kontinuerelig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Skikkavurdering og autorisasjon

Programmet har ikkje krav om skikkavurdering eller autorisasjon.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet

Administrativt ansvarleg

Institutt for framandspråk ved Det humanistiske fakultet har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

mailto:Studierettleiar@if.uib.nomailto:Studierettleiar@if.uib.no

mailto:Studierettleiar@if.uib.noStudierettleiar@if.uib.no
Tlf 55 58 93 70

Mål og innhald

Faget har ei klår orientering mot Latin-Amerika og er såleis å rekne som eit språkstudium som tenderer mot eit områdestudium.

Studentane skal øve opp dei praktiske evnene i språket og få innsikt i moderne spansk språk. Dei skal òg vinne kunnskap om historie, litteratur, kultur og samfunn i dei spansktalande landa i Latin-Amerika. Studiet gjev også grunnleggjande kunnskapar om Spania.

Tilrådde forkunnskaper

Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar eller kunnskapar tilsvarande Spansk nivå II frå vidaregåande skole.

All undervisning på emna som inngår i årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium, går føre seg på spansk.

Undervisning

Programmet omfattar ulike undervisningsformer; til dømes førelesingar, seminar, gruppeundervisning og individuell rettleiing.

Sjå emneplanen for det einskilte emnet.

Rettleiing per e-post/telefon blir normalt ikkje gitt.

Oppbygging av studiet

Årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium er bygd opp av disiplinar innan språk, litteratur, kultur og historie. Dei ulike disiplinane er gruppert i seks emne på 10 studiepoeng kvar:

Vår:
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA107SPLA107 Spansk grammatikk I (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA108SPLA108 Latinamerikansk litteratur I (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA109SPLA109 Latinamerikansk historie (10 stp)

Haust:
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA117SPLA117 Spansk grammatikk II (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA118SPLA118 Latinamerikansk litteratur II (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA119SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (10 stp)

 

Årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium kan gå inn i ein bachelorgrad, anten som del av ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium eller som støttefag i bachelorgraden. Ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium (grunnlag for opptak til masterstudium) skal, i tillegg til dei 60 studiepoenga på 100-nivå (årsstudiet), innehalde 30 studiepoeng på 200-nivå.

Fageining og spesialisering

Årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium er bygd opp av disiplinar innan språk, litteratur, kultur og historie. Dei ulike disiplinane er gruppert i seks emne på 10 studiepoeng kvar:

Vår:
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA107SPLA107 Spansk grammatikk I (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA108SPLA108 Latinamerikansk litteratur I (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA109SPLA109 Latinamerikansk historie (10 stp)

Haust:
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA117SPLA117 Spansk grammatikk II (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA118SPLA118 Latinamerikansk litteratur II (10 stp)
http://www.uib.no/nb/emne/SPLA119SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (10 stp)

 

Årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium kan gå inn i ein bachelorgrad, anten som del av ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium eller som støttefag i bachelorgraden. Ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium (grunnlag for opptak til masterstudium) skal, i tillegg til dei 60 studiepoenga på 100-nivå (årsstudiet), innehalde 30 studiepoeng på 200-nivå.

Vurdering / Eksamensformer

Sjå splanane for dei einskilde emna.

Oppstart

Årsstudiet i spansk språk og latinamerikastudium startar opp kvart vårsemester, og det er såleis berre mogleg å søkje opptak til årsstudium i spansk med start om våren.

Det vert ikkje tilrådd at spanskstudentane startar på 100-nivåstudiet i spansk i haustsemesteret.

Administrativt ansvarleg

Institutt for framandspråk, studierettleiar@if.uib.no