Emner: ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1) - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningsspråk

Norsk/Engelsk

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode om våren, men ikkje regelmessig.

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i aktuelle arkeologiske tema og periodar frå utviklinga av menneske fram til 500 f.Kr.

Når ressursane tillét det, tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema. Fordjupingstema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Studentane skal fordjupe seg i enkelte periodar eller tema knytt til arkeologiske problem på ein vitskapleg måte.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, https://www.uib.no/fag/arkeologi/94011/temaomtalar-arkeologisjå her

Læringsutbyte

Studenten skal ved fullført emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheitar og generell kompetanse: Kunnskapar Studenten:

Ferdigheiter Studenten:

Generell kompetanse Studenten:

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Studenter med studierett ved UiB kan søke om opptak på emnet via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id–34225dette skjemaet.
Søknaden skal innehalda ein motivasjonstekst som saman med karakterar og studieprogresjon vil verte vurdert i opptaksprosessen.

Fristen er 15. januar for opptak i vårsemesteret.

Arbeids- og undervisningsformer

6-10 forelesingar/ seminar og materialkurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% deltaking på undervisninga er obligatorisk.

Det er òg obligatorisk å levere eit utkast til rapport/oppgåve i løpet av semesteret. Frist for innlevering blir annonsert på Mitt UiB.

Våren 2021:
Undervisninga har tre materialkurs. Deltaking på 60 % av materialkursa er ein føresetnad for å kunne ta eksamen i emnet. Våren 2021 vil materialkursa bli organisert etter gjeldande smittevernkrav. Studentar med fråver knytt til Korona vil få eit alternativt opplegg.

Det er òg obligatorisk å levere eit utkast til rapport/oppgåve i løpet av semesteret. Frist for innlevering blir annonsert på Mitt UiB.

Obligatorisk aktivitet er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

6 timars skriftleg skoleeksamen

Våren 2021 er vurderingsform semesteroppgave.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Vår

Det blir tilbydd eksamen i påfølgjande undervisningsfrie semester for studentar som har fått godkjend obligatoriske arbeidskrav i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste. Pensum er omlag 1200 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

AHKR har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

AHKR har ansvar for fagleg innhald i emnet.

Administrativt ansvarleg

AHKR har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no