Emner: ARK213 Fordypning i arkeologisk teori og metode (2) - Vår 2021
Studiepoeng

5.0

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk/Engelsk

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane fordjuping i arkeologisk teori og metode.

Når ressursane tillét det tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema. Studiet omfattar eit fordjupingstema innanfor arkeologisk teori og metode. Fordjupingstema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå http://www.uib.no/fag/arkeologi/94056/temaomtale-ark213her

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten:

 

Ferdigheiter

Studenten:

 

Generell kompetanse

Studenten:

Krav til forkunnskapar

Alle emna på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

God kunnskap i engelsk er viktig

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 4-6 forelesingar/seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Mappeoppgåve som består av 2 oppgåver på om lag 1000 ord kvar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste på om lag 500 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluere emnet.

Programansvarleg

Programstyret for arkeologi, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for arkeologi, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontaktinformasjon

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.nostudierettleiar@ahkr.uib.no