Emner: ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet engelsk fagdidaktikk.

Innhald:

Studiet tar opp tema som språk, tekst, kultur, kompetanse og danning, tilrettelegging for læring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

 

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

Minimum 55 studiepoeng i engelsk på 100-nivå i lingvistikk og litteratur inkludert 5 studiepoeng engelsk fagdidaktikk.

Tilrådde forkunnskapar

 

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Opptak til lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar forelesing og to til åtte timar seminar. Talet på studentar avgjer timetalet for seminara.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

 

Desse krava gjeld og:

Studentane skal i grupper leggje fram eit arbeid der dei presenterer eit undervisningsopplegg munnleg og drøftar dette i lys av fagdidaktisk teori. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må dette arbeidet vere godkjent. Det er obligatorisk oppmøte på seminara der dette skal gjennomførast og dette seminaret kan bli digitalt.

 

Studentar som er på utveksling dette semesteret får eit alternativt opplegg for obligatorisk aktivitet etter avtale med faglærar.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Ikkje-rettleia oppgåve med oppgitt emne.

 

Lengda på oppgåva er 2000 ord (± 10 %), og den vert skriven på engelsk. Nærare retningsliner for oppgåver vert gitt i studiet.

 

Studentar som er på utveksling dette semesteret har same eksamen som dei andre studentane med mindre det fins kompatible fagdidaktikkeiningar der dei er.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

 

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Undervisinga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg går fram av informasjonen om emnet på Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no