Emner: FIL116 Innføring i moderne politisk teori - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Politisk filosofi omhandler analyse og evaluering av politiske institusjoner, praksiser og idealer. Dette introduksjonskurset fokuserer på litteratur fra andre halvdel av 1900-tallet og fremover, og dekker temaer som er relevante for samtidens politiske liv, for eksempel: rettferdighet i fordelingen av rikdom, like muligheter, rettferdig beskatning, grensene for individuell frihet, likestilling, kulturelle minoriteters rettigheter, verdien om demokrati, og omfanget av politisk forpliktelse.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan og vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Bestått ex.phil. og ex.fac. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL116 overlappar fullt med FIL216 (Tema i moderne politisk teori) og FIL316 (Forskingsemne i moderne politisk teori). For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi), FIL214 (Valemne 4 i filosofi), FIL225 (Moderne politisk teori), FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) med nærliggande tema kan det og være overlapp. Ta i så fall kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Studentene må bestå minst 6 av 9 korte quizzar. Desse quizane vil bestå av maksimalt 5 spørsmål. For å bestå ein quiz, må ein ha meir enn 50 % riktige svar på spørsmåla.

- Innlevering av utkast til dei to essaya (1500 ord kvar, +/- 10%, ikkje inkludert referansar eller litteraturliste). Fristar er sett av faglærer.

- Innlevering av peer feedback for kvart av dei to essaya. Fristar er sett av faglærer.

Vurderingsformer

To essays (1500 ord hver, +/- 10%, ikke inkludert referanser eller bibliografi). Hvert essay teller 50% av den totale karakteren. Essay-tema må godkjennes på forhånd av faglærer. Frister blir satt av instituttet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no