Emner: FIL247 Epistemologi - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Undervisningssemester

Vår i oddetalsår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet forsøker å formulere, klargjere og svare på dei grunnleggande og mest generelle spørsmål om kunnskap, til dømes: Kva er kunnskap? Kva betyr å rettferdiggjøre en påstand? Kva er de viktigste teoriene om rettferdiggjorelse? Er global skeptisisme noe vi bør være bekymret om? Kva seier vi når vi påstår at nokre sanningaer er nødvendige og andre berre betinga? Finnes det apriori kunnskap? Kurset er flexibelt; det kan være enten en oversikt av en del filsofiske posisjoner, eller kan det bli fokusert på ett eller to temaer, f. eks. relativisme, kontekstualisme, skeptisisme, invariantisme, epistemiske modaliteter, dydsepistemologi, kunnskapens verdi, forståelsens epistemologi, sosial epistemologi, formal epistemologi, rasjonalitet, eller pragmatisme. FIL247 skal gi studentane en dyp forståelse av viktige grunnomgrep, argument og posisjonar i epistemologi. Hovudvekta ligg på tema i samtidsfilosofien, men det vil ofte vere aktuelt å ta utgangspunkt i filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne skal studentane vere i stand til å vurdere og formidle sentrale teoriar og problemstillingar innanfor epistemologi og sjå relevansen av desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar i filosofi på bachelornivå.

Læringsutbyte

Kunnskap:

 

Etter fullført emne skal studenten ha

 

 

Dugleik:

 

Etter fullført emne skal studenten kunne

 

 

Kompetanse:

 

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Bestått ex.phil. og ex.fac. Valemna føreset gode bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL247 overlappar 10 SP med FIL347 (Forskingsemne i epistimologi).

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Rettleiing av oppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan førekomme individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

Innlevering av eitt oppgåvesvar på 900-1200 ord. Oppgåva blir gitt av faglærar. Innleveringsfrist blir sett av instituttet. Svaret må vere godkjent for at ein skal kunne gå opp til eksamen.

Bestått breiddetest

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no