Emner: FIL349 Forskningsemne i politisk filosofi - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

10 SP

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette videregående kurset vil fokusere på sentrale temaer i politisk filosofi som sosial rettferdighet, global rettferdighet, menneskerettigheter, frihet og liberalisme, identitetspolitikk, statens rolle, demokratiets verdi, politikk og makt, eller politisk forpliktelse og ulydighet. Målet med kurset er å gi en dyp kunnskap og forståelse av debatter om spørsmål som er relevante for samtidens politiske liv.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan og vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/MA/FIL249.htmlfile://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/MA/FIL249.html

file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/MA/FIL249.htmlFIL249 (Politisk filosofi) overlappar med FIL349. For studentar som har tatt eitt av emna file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL216.htmlFIL216 (), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/MA/FIL116.htmlFIL116 (Innføring i moderne politisk teori), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL316.htmlFIL316 (), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL211.htmlFIL211 (Valemne 1 i filosofi), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL212.htmlFIL212 (Valemne 2 i filosofi), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL213.htmlFIL213 (Valemne 3 i filosofi), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL214.htmlFIL214 (Valemne 4 i filosofi), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL225.htmlFIL225 (Moderne politisk teori), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL301.htmlFIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL302.htmlFIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/Gamle/FIL303.htmlFIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) med nærliggande tema kan det òg være overlapp. Ta i så fall kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar.

Rettleiing av oppgåve: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan førekomme individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

Innlevering av eitt oppgåvesvar på 900-1200 ord. Oppgåva blir gitt av faglærar. Innleveringsfrist blir sett av instituttet. Svaret må vere godkjent for at ein skal kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt undervisning i emnet. I semesteret etter blir det arrangert midtsemestereksamen.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista blir gjort tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontaktinformasjon

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

E-post: file://///snorre.uib.no/users$/sme002/Settings/Desktop/TIL%20FAK/til%20fak%2019/MA/studierettleiar@fof.uib.nostudierettleiar@fof.uib.no

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier