Emner: HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi studentane inngåande kunnskap om kvalitative forskingsmetodar og tradisjonar, deira bruk og metodologiske- og forskingsetiske fundament. Emnet skal bidra til utvikling av ei analytisk haldning og sjølvstende i skriftleg arbeid med tanke på bruk av kunnskap om metodologi, metode, metodebruk og forskingsetikk.

 

Innhald:

Emnet dekkjer ulike typar kvalitative forskingsmetodar, deira teoretisk-metodologiske fundament og praktiske framgangsmåtar, med særskilt vekt på forsking i helsefaga. Emnet gir innsikt i samanheng mellom forskingsspørsmål og val av metodisk tilnærming og i forholdet mellom teori og empiri. Det vert og lagt vekt på vesentlege aspekt knytt til gyldigheitsspørsmål i kvalitativ forsking som truverd, relevans, refleksivitet og overførbarheit. Kunnskap om normer for vitskapleg virke og forskingsetikk vert anvendt i planlegging av prosjekt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har:

 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

Krav til forkunnskapar

Gjennomført:

Emna HELSAM302 - Forskingsmetode og HELSAM303 - Vitskapsteori og etikk (Obligatoriske fellesemne)

Krav til studierett

Studentar ved Masterprogram helse og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert nytta studentaktive arbeids- og undervisningsformer, som:

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på obligatoriske seminar med munnlege presentasjonar og tilbakemelding. Obligatorisk deltaking i gruppearbeid.

Gi skriftleg tilbakemelding til medstudent på obligatorisk forskingsdesignoppgåve på nett (Mitt UiB) og på seminar.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Individuell skriftleg oppgåve

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år).

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no