Emner: INF115 Databaser og modellering - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk. Våren 2021 er undervisningsspråket engelsk.

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Emnet gjev innføring i metodar for organisering, strukturering, representasjon og lagring av store informasjonsmengder.

 

Innhald:

Hovudvekta blir lagt på teknikkar for datamodellering, samt teorien for relasjonsdatabaser. Andre viktige tema er relasjonsalgebra, spørjespråk, lagringsmedia og lagringsmetodar. Personvernaspekt ved innsamling og behandling av data står sentralt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 

 

Ferdigheiter

Studenten

 

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF100. INF101 bør takast samstundes

Studiepoengsreduksjon

INFO122: 5 SP

INFO125: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Inntil 6 timar per veke i 13 veker med vekslande mellom organiserte førelesningar og tid til prosjektarbeid, ytterlegare 2 timer per veke for oppgåveløysing og rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Bestått prosjektarbeid og presentasjonar. Deltaking på obligatoriske førelesingar.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (3 timar).
Resultat frå prosjektarbeid og presentasjonar kan telje med i sluttkarakteren.

Våren 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

Hjelpemiddel til eksamen

Lovlege hjelpemiddel vert kunngjort i starten på kvart semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karkaterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt mailto:studieveileder@ii.uib.nostudierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

mailto:studieveileder@ii.uib.nostudierettleiar

Tlf 55 58 42 00