Emner: INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje grunnleggjande kunnskapar om formelle omgrep og metodar nytta innanfor greiner av informasjonsvitskap. Det dannar grunnlag for studium blant anna i databasar, programmering og kunstig intelligens.

Fagleg innhald:

Elementær logikk og mengdelære, relasjonar og funksjonar. Grafar og tre. Kombinatorikk og sannsynsrekning. Informasjonsteori og bereknelegheit.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

Ferdigheit

Studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlappar 5 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO102, 5 studiepoeng mot INFO103, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 14 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no