Emner: JOU250 Bacheloroppgave - Vår 2021
Studiepoeng

30.0

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å auke studentane sin analytiske kompetanse og deira profesjonsorienterte ferdigheiter gjennom ei innleiande seminarrekke om likskapar og skilnader i journalistisk og samfunnsvitskapleg metode, og korleis det eine kan komplimentere det andre. Kjeldesøk, kjeldekritikk og etiske problemstillingar vil bli drøfta. I tillegg kan det bli gitt tilbod om aktuelle, faglege workshops som grunnlag for idéar til deloppgåvene.

Deretter skal studentane gjere ei todelt bacheloroppgåve: ei analytisk basert på ei empirisk undersøking eller på samanliknande drøfting av teori, og ein større journalistisk produksjon med ein analytisk fokusert produksjonsrapport. Den praktiske delen kan også byggje på eit journalistisk produkt som er gjort/publisert av studenten tidlegare. Då vil krava til analytisk djupne i produksjonsrappporten bli tilsvarande høgare.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

Ferdigheiter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

JOU101, JOU102, JOU103 og JOU201

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve: ei todelt oppgåve: ei analytisk basert på ei empirisk undersøking eller på samanliknande drøfting av teori, og ein større journalistisk produksjon med ein analytisk fokusert produksjonsrapport. Kvar del tel 50% av den samla karakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studieveileder.praktiskinfomedia@uib.no

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap