Emner: KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningsspråk

 Norsk

Undervisningssemester

 Vår. 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er obligatorisk i ei spesialisering i kulturvitskap. Emnet skal gi studentane god kjennskap i kulturvitskaplege problemstillingar og metode gjennom sjølvstendig utforsking av eit tema. Dette skal resultere i bacheloroppgåva. I samråd med rettleiar kan studenten velje temaområde ut frå eigne interesser, og så fordjupe seg i denne tematikken gjennom bacheloroppgåva. I oppgåva skal studenten gjennomføre ein empirisk analyse av eit valt materiale.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 

Ferdigheiter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Studenten må ha avlagt minst 45 studiepoeng i kulturvitskaplege emne for å kunne melde seg opp til KUVI250.

Tilrådde forkunnskapar

Studenten må kunne lese norsk, engelsk og svensk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer gjennom førelesingar, seminarverksemd/ grupperettleiing og individuell rettleiing. Studentane sitt arbeid med emnet er konsentrert om utarbeiding av bacheloroppgåva.

Undervisninga vil fokusere på oppgåveskriving, metode og kulturvitskapleg analyse. Studentane får tildelt rettleiar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta på seminar, levere inn tekstar og å kommentere tekstane til dei andre studentane som deltar på emnet. Det er også obligatorisk å delta på undervisninga som går føre seg på Universitets biblioteket. Vidare er det obligatorisk å møte til to individuelle rettleiingar.

Emneansvarleg skal godkjenne pensumlista.

Studenten må få godkjent aktivitetane for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Rettleidd oppgåve (bacheloroppgåve) med justerande munnleg eksamen.

Bacheloroppgåva skal ha eit omfang på om lag 5000 ord.

Våren 2021 vil vurderingsforma på KUVI250 vere bacheloropppgåve utan justerande munnleg. Endringa er eit tiltak for å hindre spreiing av koronavirus.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår/haust

Litteraturliste

Obligatorisk litteratur for emnet vil være på 600 - 750 sider. Studentane skal i tillegg leggja opp eit pensum på ca. 600-750 sider som omhandlar det sjølvvalde temaområdet.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jamleg, i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for bachelorprogram i kulturvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no