Emner: KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

300-nivå

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er utforming av prosjektskildring for den individuelle masteroppgåva. Studenten skal velje tema for oppgåva, setje seg inn i relevant forsking på området som vert valt, avgrense eiga undersøking og formulere ei fagleg relevant problemstilling. Gjennom seminar og individuell rettleiing skal studenten arbeide med å finne fram til kjeldemateriale og gjere forskingsetiske vurderingar om bruken av det. Prosjektskildringa skal også omfatte val av metodiske og teoretiske perspektiv som skal brukast i masteroppgåva.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten

Ferdigheiter

Studenten


Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Spesialisering i kulturvitskap

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i kulturvitskap.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Opptak til masterprogrammet i kulturvitskap

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, samt individuell rettleiing og rettleiing i gruppe.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Levere ein oppgåve på 1500 ord som skildrar det forskingsfeltet som knytt seg til studentanes individuelle masterprosjekt.

Vurderingsformer

Eksamensoppgåva er ei prosjektskildring på maks 4000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Greidd / ikkje greidd.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Pensum skal setjast opp i samråd med emneansvarleg og skal vera på 1200 - 1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no