Emner: MAPSYK302 Forskningsmetoder - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane oversyn over og innsyn i forskingsdesign samt forskingsmetodar. Emnet gjev også ei innføring i forskingsetikk, inklusive det å nytte kunnskapen i konkret forsking. Emnet har som mål å gjere studenten betre i stand til å ta forskingstrategiske avgjerder knytt til val av tema, forskingsspørsmål, design, metodar, etiske problemstillingar og analysetilnærmingar i psykologisk forsking.

Læringsutbyte

Kunnskapar

 

Studenten kan...

 

Ferdigheiter

 

Studenten kan...

 

Generell kompetanse

 

Studenten kan...

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet i psykologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og øvingar i PC-lab.
Gruppearbeid og presentasjon innan tema studiedesign og forskingsetikk.
Øvingar i analyse

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

Deltaking. Emnet er bestått når alle obligatoriske undervisningsaktivitetar er gjennomførte og godkjende.

Karakterskala

Greidd/ ikkje greidd

Litteraturliste

Tilrådd litteratur er samansett av omtrent 1000 sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Institutt

Instiutt for samfunnspsykologi