Emner: MAPSYK322 Arbeidsmiljøarbeid og konflikthåndtering - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen  

Mål og innhald

Med utgangspunkt i leiande arbeids- og organisasjonspsykologiske perspektiv, teoriar, modellar og metodar skal studentane oppnå inngåande forskingsbasert kunnskap, evner og kompetanse i det å analysere, utforme, kartleggje og utvikle arbeidsmiljø i samsvar med etiske standardar og norsk lovverk. I dette inngår også inngående kunnskap om metodar for analyse og handtering av konflikter i arbeidsmiljøet og førebyggjande arbeidsmiljøarbeid. I kurset lærer studentane både utviklende, førebyggjande og gjenopprettande perspektiv i arbeidsmiljøarbeidet.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ved fullført emne skal kandidaten ha:

 

Dugleik:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:

Krav til forkunnskapar

PSYK110 og PSYK200 eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gjeven i form av fem samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar, gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gjeven i form av fem samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar, gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervisning og eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Det vert krevd minimum 80% deltaking i undervisninga.

Utarbeidinga av eitt skriftleg arbeid som kan skrivast saman med medstudent. Godkjent/ Ikkje godkjent på dette skriftleg arbeid.

Vurderingsformer

Heimeeksamen 8 dagar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultet

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet