Emner: MAPSYK322 Arbeidsmiljøarbeid og konflikthåndtering - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Med utgangspunkt i leiande organisasjonspsykologiske teoriar, modellar og metodar skal studentane oppnå inngåande forskingsbasert kunnskap, evner og kompetanse i det å analysere, utforme, kartleggje og utvikle grupper, team og arbeidsmiljø i samsvar med etiske standardar og norsk lovverk.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ved fullført emne skal kandidaten ha:

 

 

 

Dugleik:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 

Krav til forkunnskapar

PSYK110 og PSYK200 eller tilsvarande.

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gjeven i form av fem samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar, gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervisning og eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Det vert krevd minimum 80% deltaking i undervisninga.

Utarbeidinga av eitt skriftleg arbeid som kan skrivast saman med medstudent. Godkjent/ Ikkje godkjent på dette skriftleg arbeid.

Vurderingsformer

Heimeeksamen 8 dagar.

Karakterskala

Bokstavkarakterskala A-F på heimeeksamen.

Litteraturliste

Tilrådd litteratur, sjå nettsider under Mi Side

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet