Emner: MED2 Andre semester medisinstudiet - Vår 2021
Studiepoeng

8.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

 

 

Mål og innhald

Emnet har to hovuddelar:

  1. Ein introduksjon til det norske helsevesenet, https://www.uib.no/med/133837/paskon-pasientkontaktpasientkontakt og kommunikasjon
  2. Bevegeapparatet og undersøkinga av dette.

Obligatoriske kurs i emnet:

På grunn av kapasitet og smittevernhensyn i sykehusene grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus), vil tidlig praksis i sykehus utgå våren 2021. Det arbeides med å se på mulige alternativ for å ivareta læringsutbyttet. Mer informasjon kommer senere, se Mitt UiB.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne https://www.uib.no/med/133821/profesjonalitetss%C3%B8ylenopptre på ein profesjonell og verdig måte, ved praksis i helsevesenet, ved pasientsamtalar og ved undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

 

 

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på kursa i semesteret er obligatorisk.

Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar/refleksjonsnotat.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

3 timars skriftleg eksamen og uttrekk til munnleg/praktisk eksamen for 12 studentar i Pasientkontakt og 24 studentar i Bevegelsesapparatet. Den skriftlege eksamenen utgjer 75 % av den totale karakteren, og den munnleg/praktiske delen utgjer 25 %.

 

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil det for vårsemesteret 2021 vere noko endra vurderingsform, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7:

3 timars digital skriftleg skoleeksamen heime. Det vert og uttrekk til  ein obligatorisk munnleg samtale i Pasientkontakt.

Karakterskala

A-F

 

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil karakterskala bestått/ikkje bestått nyttast for eksamen i vårsemesteret 2021, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

 

Emneansvarleg:
Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen
Uike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.