Emner: MED4 Fjerde semester medisinstudiet - Vår 2021
Studiepoeng

33.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet MED4 gir kunnskap om korleis kroppen er bygd og fungerer, med vekt på indre organ. Homeostatiske prinsipp, og forståing av korleis organismen reagerer på avvik frå normaltilstand blir vektlagd. Emnet gir og kunnskap i basal og klinisk mikrobiologi, miljømedisin og samfunnspåverknad samt allmennmedisin. Trening i akademisk lesing og skriving fortsetter frå MED3, samt ein introduksjon til forskingsetikk.

Studentane skal i ei vekes praksis ved sjukehus, og i tillegg ein halv dags utplassering i allmennmedisin.

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

Ferdigheiter; etter fullført emne kan studenten

Generell kompetanse, studenten skal kunne:

 

På grunn av kapasitet og smittevernhensyn i sykehusene grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus), vil tidlig praksis i sykehus utgå våren 2021. Det arbeides med å se på mulige alternativ for å ivareta læringsutbyttet. Mer informasjon kommer senere, se Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar

Fullført MED3

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen 6 timer. TBL-fleirvalgsoppgåver.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

mailto:studie@biomed.uib.no

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Olav Tenstad, http://uib.no/personer/Olav.Tenstad
Ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.