Emner: MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet - Høst 2021
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet MEDOD2 byggjer på MEDOD1 og gjer studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får kunnskap om biomedisin og cellebiologi som grunnleggjande fagfelt innanfor fagområda odontologi og medisin samt teoretisk og praktisk kunnskap om medisinsk statistikk og etikk.

Obligatoriske fag i semesteret:

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 

Kunnskaper:

 

 

Ferdigheter:

 

 

Generell kompetanse:

 

Krav til forkunnskapar

Fullført MEDOD1

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte vurderingsfomrer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

4 timars digital skriftleg eksamen. 

 

 

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil det for vårsemesteret 2021 vere endring i vurderingsform, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7.

Våren 2021 er det følgande vurderingsform for emnet:

4 timars digital skriftleg heimeeksamen. 

Karakterskala

A-F

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen i vårsemesteret 2021 bli arrangert som heimeeksamen med karakterskala bestått/ikkje bestått, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har også faste møter med tillitsvalde studentar.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen
Ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.