Emner: MET102 Samfunnsvitenskapelig metode - Høst 2021
Studiepoeng

15.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust og vår 

 

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg grunnleggjande kunnskap og øving innan samfunnsvitskapleg metode. Siktemålet er å gi studentane forståing for vitskaplege arbeidsmåtar som grunnlag for vidare arbeid med faget, samt å gi dei innsikt i konkrete forskingsteknikkar og korleis desse blir nytta i praksis.

Kurset gir ei generell innføring i samfunnsvitskaplege metodar, med vekt på ulike opplegg for innsamling og analyse av forskjellige typar data. I kurset vert m.a. casestudiar, komparativ metode, regresjonsanalyse og innhaldsanalyse, gjennomgått.

 

 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten kan

 

Ferdigheiter
Studenten kan

 

Generell kompetanse
Studenten kan

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar, kollokviegrupper og laboratoriearbeid i PC-stover.

Talet på førelesingstimar: rundt 36

Talet på seminar/kollokvietimar: 20-24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av fire øvingsoppgåver, to i kvalitative og to i kvantitative metodar. Oppgåvene er obligatoriske og skal være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

 

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt dei to påfølgande eksamenssemestra.

 

Vurderingsformer

Seks timers skriftleg eksamen

 

Oppdatert: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen høsten 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontaktinformasjon

mailto:studieveileder@isp.uib.no/mailto:studieveileder@isp.uib.no/

mailto:studieveileder@isp.uib.no/studieveileder@isp.uib.no/ mailto:studieveileder@aorg.uib.no/studieveileder@aorg.uib.no/ mailto:studieveileder@sos.uib.nostudieveileder@sos.uib.no