Emner: MIX114 Webutvikling - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet er todelt:

Modul 1 gir ei teoretisk og praktisk innføring i visuell kommunikasjon for digitale flater.

Modul 2 gjev innføring i brukarsideprogrammering og i aktuelle teknologiar og standardar for programmering av dynamiske interaktive grensesnitt. 

Studentane vil gjennomføre eit prosjektarbeid der dei utformar og programmerar interaktive brukargrensesnitt, for eksempel på verdsveven («world wide web») eller i mobile klientar, der dei knytt saman dugleikar innan interaksjonsdesign med grafisk design og programmering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap¿

Studenten

Ferdigheiter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Godkjente obligatoriske arbeidskrav på INFO132 og MIX100, eller tilsvarande emne.

Tilrådde forkunnskapar

MIX100 og INFO132

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign.

Arbeids- og undervisningsformer

Labundervisning, workshops og gruppearbeid (om lag 60 timar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane har følgjande obligatoriske aktivitetar: 

Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatoriske krav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Deleksamen:

  1. Individuell oppgåve i programmering
  2. Individuell oppgåve i grafisk design
  3. Gruppeoppgåve: studentane lager ei løysing som integrerer programmering og grafisk design, og skriver ein skriftleg spesifikasjon på om lag 4000 ord.

Hver deleksamen vektes 1/3.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap¿.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studieveileder.praktiskinfomedia@uib.no