Emner: NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Skandinavisk. Etter behov kan undervisninga gjevast på engelsk.

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

NOFI250 omfattar eit tema frå norrøn filologi, anten av språkleg art eller litterær art eller ein kombinasjon av dei to. Tilbodet av tema vil skifte frå semester til semester.

Målet med dette emnet er at studentane skal få høve til ytterlegare fordjuping i norrønt, utover det dei oppnår på andre NOFI-kurs. Emnet høver såleis for studentar som vil halde fram med eit masterstudium i norrøn filologi.

Vidare er målet med dette emnet at studenten skal få øving i å skrive ei sjølvstendig vitskapleg arbeid med rettleiing av faglærar. Bacheloroppgåva skal gje motivasjon for eit vidare studium på masternivå.

 

Tema våren 2021

 

Norske runeinnskrifter

 

Dette kurset skal gje deltakarane ei allmenn innføring i runologi med hovudvekt på korpuset av norske runeinnskrifter.  Kurset gjev øving i å kode eit mindre utval norske runeinnskrifter slik at desse kan publiserast på nettet, og vidare slik at kvart ord i innskriftene blir annotert for oppslagsform og grammatisk form. Deltakarane får praktisk hjelp i dette arbeidet. På bakgrunn av dei utvalde innskriftene kan deltakarane i samråd med faglæraren formulere ulike heimeoppgåver som gjer bruk av materialet og som diskuterer problem som reiser seg i kodinga og annotasjonen av innskriftene.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ein student som har teke eksamen i NOFI250

Ferdigheiter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

NOFI101 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Andre av NOFI-kursa på 100-nivå eller tilsvarande er sterkt tilrådde.

Studiepoengsreduksjon

Kurset overlappar ikkje med andre emne.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar: om lag 2 timar i veka i om lag 12 veker.

I alt om lag 24 timar undervisning.

I tillegg kjem rettleiing av faglærar på bacheloroppgåva.

Undervisninga blir lagd opp med tanke på aktiv deltaking, og det blir derfor venta av studentane at dei utfører dei heimeoppgåvene (skriftlege og/eller munnlege) som blir gjevne som del av undervisninga.

Undervisninga i NOFI250 vil som oftast vere samanfallande med undervisninga i NOFI210, og kan også vere samanfallande med undervisninga i norrønfilologiske tema på 300-nivå. I så fall blir det teke individuelle omsyn til dei behova som studentane har på dei ulike kursa.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning i samsvar med instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan bli aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar i vårsemesteret / 1. september i haustsemesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Oppmøte på minst 75 % av undervisninga.

2) Ein kort presentasjon (15¿20 minuttar) av eit fagleg tema på kurset. Temaet blir avtalt med faglærar, som også godkjenner presentasjonen.

3) Arbeid med bacheloroppgåva:

a) Rettleiing frå faglærar er obligatorisk. Studenten må sjølv søkje rettleiing og møte fram til denne.

b) Frist for godkjenning av tema for oppgåva er fem veker før endeleg innlevering. Denne fristen blir kunngjord på Mitt UiB.

c) Frist for innlevering av førsteutkastet til oppgåva er tre veker før endeleg innlevering.

Dei obligatoriske arbeidskrava er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Ei rettleidd bacheloroppgåve og ein justerande, munnleg eksamen.

Studenten vel tema for bacheloroppgåva i samråd med faglærar. Omfanget av oppgåva skal vere på 17-23 sider (34 000-46 000 teikn inkl. mellomrom), litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna. Oppgåva skal leverast etter retningslinjer gjevne på Mitt UiB.

Bacheloroppgåva skal skrivast på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk.

Etter at bacheloroppgåva er vurdert, blir det halde ein munnleg eksamen. Denne prøva er ein diskusjon omkring bacheloroppgåva, der studenten kan drøfte oppgåva, svare på kritiske merknader og gjere greie for metode og/eller faghistorisk profil i oppgåva.

Den munnlege eksamenen er justerande i høve til karakteren på semesteroppgåva med inntil 1 karakter opp eller ned.

Under den munnlege eksamenen kan kandidaten bruke norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det blir teke omsyn til at utanlandske studentar kan trenge ekstra tid til å formulere seg.

Dersom studenten ikkje leverer bacheloroppgåva eller stryk på denne, kan han eller ho ikkje møte til munnleg eksamen.

Det er ikkje høve til å bruke bacheloroppgåva på nytt i eit seinare semester. Studenten må, i samråd med faglærar, velje eit nytt tema for bacheloroppgåva i det aktuelle semesteret.

 

Munnleg eksamen digital, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med bacheloroppgåva har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Under den munnlege prøva er ingen hjelpemiddel tillatne.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

NOFI250 har eit pensum på 1000 sider av normal vanskegrad (vekta sider). Det er eigne brøkar for vekting av tekster i original, i omsetjing og for ulike typar av sekundærlitteratur.

Ei fullstendig litteraturliste på skandinavisk blir lagd ut innan 1. desember for det påfølgjande vårsemesteret / innan 1. juni for det påfølgjande haustsemesteret. Om undervisninga blir gjeven på engelsk, vil studentane få tilbod om ei tilsvarande litteraturliste på engelsk.

Det er høve til å skifte ut delar av denne litteraturen etter avtale med faglærar, men i så fall må den reviderte pensumlista godkjennast av faglærar innan ein frist som blir kunngjord ved opninga av kurset.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no