Emner: NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 

 

Undervisningsspråk

 Norsk bokmål

 

 

Undervisningssemester

Haust/Vår

 

 

 

 

Undervisningsstad

 Bergen

 

 

Mål og innhald

Norskkursa gir ikkje studiepoeng for søkjarar med norsk som morsmål

NOR-U3 er for vidarekomne og bygger på NOR-U1/2 eller NOR-U2.

Emnet skal gjere deltakarane i stand til å bruke norsk munnleg og skriftleg med rimeleg god presisjon, både reseptivt og produktivt, i allmenne og faglege samanhengar. Ein vil arbeide med norsk språkstruktur, ordtilfang og idiomatiske uttrykk. Ein vil ta opp ulike tema gjennom kurset, og deltakarane vil få kunnskap om og innsikt i tema som norsk geografi, historie, litteratur og aktuelle samfunnsspørsmål.

Kursa kan kombinerast på følgjande måte:

  1. NOR-U1 (15 Stp) + NOR-U2 (15 Stp) + NOR-U3 (15 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)
  2. NOR-U1/2 (30 Stp) + NOR-U3 (15 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)
  3. NOR-U1 (15 Stp) + NOR-U2/3 (30 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

 

Ferdigheiter

 

Generell kompetanse

Krav til forkunnskapar

 NOR-U2 eller tilsvarande kunnskaper og ferdigheiter i norsk språk.

 

Tilrådde forkunnskapar

  

 

 

 

 

Studiepoengsreduksjon

Det er fagleg overlapping mellom NOR-U3 og NOR-U2/3. Desse to emna kombinert vil derfor berre gi 30 studiepoeng til saman.

Krav til studierett

For meir informasjon om opptak:

Studentar tilsette ved UiB
http://www.uib.no/utdanning/48604/norskkurs

Innvandrarar/flyktningar: https://www.uib.no/utdanning/49068/norskkurs-flyktninger-og-innvandrere-med-permanent-oppholdstillatelse

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset har ca. 80 timar med undervisning.

Det blir forventa at studentane er førebudd og deltar aktivt i timane

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Av smittevernshensyn, vil det ikkje bli obligatorisk oppmøte på norskkursa, våren 2021.

Dei skal i løpet av kurset levere minst fem skriftlege oppgåver.

Godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i tre semester, inkludert undervisningssemesteret og dei påfølgjande to semestra.

Vurderingsformer

Kurset blir avslutta med ein eksamen som inneheld ein munnleg og ein skriftleg del på norsk bokmål

Munnleg del av eksamen varar ca. 15 minutt når eksamen er ein samtale mellom eksaminator og ein student og ca. 20 minutt når eksamen er ein samtale mellom eksaminator og to studentar.

Skriftleg del av eksamen varar i 5 timar og testar lytte-, lese- og skriveferdigheiter.

Det blir gitt ein samla karakter. Her vil skriftleg del av eksamen telje ca 2/3, og munnleg del av eksamen tel ca 1/3. Både munnleg og skriftleg del av eksamen må vere bestått.

Når det gjeld talet på vurderingsforsøk, sjå forskrift om opptak, studium, vurdering og gradar ved Universitetet i Bergen § 6.8. Studentar som har vore oppmeldt i NOR-U3 tre gongar, kan ikkje melde seg opp til undervisning og eksamen i NOR-U2/3 på grunn av fagleg overlapping.

Våren 2021 kan eksamensforma på NOR-U3 bli endra frå skriftleg skuleeksamen og munnleg eksamen til skriftleg heimeeksamen og ein todelt munnleg eksamen online som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Skriftleg heimeeksamen vil vare i 3 timar og teste lese- og skriveferdigheiter i norsk bokmål.

Første munnlege eksamen vil vare ca. 15 minutt og vere ein samtale mellom eksaminator og student.

Andre munnlege eksamen vil vare i ca. 30 minutt (pluss førebuingstid). Her vil studenten bli testa i lytting, gjenforteljing, grammatikk, ord og uttrykk.

Det blir gitt ein samla karakter. Skriftleg del av eksamen tel 1/3, og dei munnlege eksamenane tel 1/3 kvar. Alle eksamensdelane må vere bestått for å få karakter i faget.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

 Karakterskala frå A til F  

 

Vurderingssemester

 Haust/Vår

 

 

Litteraturliste

Pensumliste kunngjøres ved semesterstart.

Tekstmaterialet vil bestå av skjønnlitteratur, sakprosa og aktuelle avisartikler samt ulike typer oppgaver. Dette kan være en lærebok eller et kompendium. Studentene trenger også ordbok og grammatikkbok.

 

 

Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets sine retningslinjer og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

 

Det kan for eksempel være tilbakemelding i form av evalueringsskjema eller dialog med emneansvarlig.

 

 

 

Programansvarleg

Programstyret for norskkursa har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for norskkursa

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontaktinformasjon

studynorwegian@uib.no