Emner: PED116 Pedagogisk kompetanse - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane auka medvit om og innsikt i korleis kompetanse utvikla gjennom studiar i disiplinfaget pedagogikk er relevant for og kan brukast i arbeidslivet. Emnet tematiserer og problematiserer samanhengen mellom utdanning og arbeid med utgangspunkt i pedagogiske, kritiske og sosiologiske perspektiv, samt aktuelle politiske og samfunnsmessige rammevilkår.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten ...

 

Ferdigheiter

Studenten ...

 

Generell kompetanse

Studenten ...

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Minimum eitt år med pedagogikkstudiar

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på bachelorprogrammet i pedagogikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i hovudsak som studentaktive arbeidsformer i seminar der det blir gitt korte introduksjonsførelesningar. I tillegg arbeider studentene sjølvstendig med gruppeoppgåver kombinert med munnleg framlegg. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vil hovudsakleg bestå av studentaktive arbeidsformer som seminar og gruppeoppgåver kombinert med munnleg framlegg. I tillegg vil det bli gitt noen introduksjonsførelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Alle dei obligatoriske undervisningsaktivitetane må vere godkjende før studentane kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Vurderingsformer

Ei mappe som inneheld:

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet