Emner: PED116 Pedagogisk kompetanse - Vår 2021
Studiepoeng

5.0

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane auka medvit om og innsikt i korleis kompetanse utvikla gjennom studiar i disiplinfaget pedagogikk er relevant for og kan brukast i arbeidslivet. Emnet tematiserer og problematiserer samanhengen mellom utdanning og arbeid med utgangspunkt i pedagogiske, kritiske og sosiologiske perspektiv, samt aktuelle politiske og samfunnsmessige rammevilkår.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten ¿

 

Ferdigheiter

Studenten ...

 

Generell kompetanse

Studenten ...

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på bachelorprogrammet i pedagogikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vil hovudsakleg bestå av studentaktive arbeidsformer som seminar og gruppeoppgåver kombinert med munnleg framlegg. I tillegg vil det bli gitt noen introduksjonsførelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Alle dei obligatoriske undervisningsaktivitetane må vere godkjende før studentane kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Vurderingsformer

Ei mappe som inneheld:

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet