Emner: PED395 Masteroppgave i pedagogikk - Vår 2021
Studiepoeng

60.0

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Gjennom arbeidet med masteroppgåva skal studentane dokumentere at dei kan utføre eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid under rettleiing. Studenten skal dokumentere kunnskap om sentrale forskingsprinsipp, kunne gjennomføre systematisk og kritisk analyse av problemstillingar og datatilfang og kunne framstille saksområdet klart og presist.

Masteroppgåva kan ta form av ein monografi eller ein artikkel med kappe. Uavhengig av form skal masteroppgåva utførleg behandle eit bestemt emne eller ein avgrensa del av eit vitskapeleg problem. I dette studiet vil masteroppgåvene vanlegvis ha utgangspunkt i ein empirisk studie. Masteroppgåva kan også ha form av teoristudiar der ein gjennomgår og kritisk analyserer litteratur med pedagogisk relevans. Krav til innhald og omfang av masteroppgåva vil bli gjort kjend for studentane i skriv ved studiestart.

 

 

 

 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten:

 

 

Ferdigheiter

Studenten:

 

Generell kompetanse

Studenten:

 

 

 

 

Krav til forkunnskapar

Det er ein føresetnad at eksamen i PED311, PED312, PED313 og PED314 er avlagt og bestått før ein tar emnet PED395.

 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett på masterprogrammet i pedagogikk.

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kvar student får tildelt ein fagleg rettleiar når prosjektplanen, PED314, er godkjent. Rettleiingskontrakt og retningslinjer for rettleiing skal underskrivast av student og rettleiar. Arbeidet med masteroppgåva er i hovudsak individuelt arbeid. Kvar student har krav på 40 timar rettleiing. Deler av rettleiinga kan bli gitt i grupper. Det blir tilbod om seminar i løpet av den aktuelle perioden.

Frist for å levere rettleiarkontrakt er 15. oktober

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet nyttar ikkje obligatoriske aktivitetar.

 

 

Vurderingsformer

Eksamen består av masteroppgåva, samt ein munnleg høyring knytt til denne. Den munnlege høyringa kan justere karakteren på mastergradsoppgåva med ein bokstavkarakter.

 

 

 

Karakterskala

Ved sensur av masteroppgåva nyttast karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere individuell for kvar enkelt masteroppgåve.

 

 

 

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringa er nettbasert.

 

 

 

Programansvarleg

Insitutt for pedagogikk.

 

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk.

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet