Emner: PPUPRA102 Praksis PPU 2. semester - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

0

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk pedagogisk utdanning

Fulltid/deltid

Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Praksisskular og UiB

Mål og innhald

Emnet byggjer vidare på mål og innhald i PPUPRA101. I PPUPRA102 skal studentane også tileigne seg forståing av dei ytre rammevilkåra som gjeld for undervisninga i skulen. I tillegg skal studentane utvikle ei forståing av lærarprofesjonen og eit medvit rundt yrkesetiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal etter å ha fullført praksis ha følgjande samla læringsutbyte i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskapar: Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

 

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

PPUPRA101

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Studenten må vere teken opp på eittårig praktisk pedagogisk utdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Praksisopplæring ved ein skule i 30 dagar.
Praksisplass blir tildelt og blir gjennomført på ein av UiBs samarbeidsskular. Det er ikkje mogleg å ha praksis på eigen arbeidsplass.

For meir informasjon, sjå retningsliner for praksis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

Praksis. Undervegsvurderingar vert gjennomført av pedagogar/fagdidaktikarar frå Universitetet i Bergen i samband med praksisbesøk på skulane. Praksisskulane sender forslag til sluttvurdering etter at praksis er gjennomført. Sjå praksisreglement.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet.

Programrådet for lektorutdanning er emneansvarlig for PPUPRA102.

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt administrasjonen på laerer@uib.no.