Emner: PROPSY305 Kognitiv psykologi - Høst 2021
Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

Vår/Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Det sentrale målet for kurset er å få studentane til å verdsette og forstå korleis kognitiv psykologi kan hjelpe oss til å forklare eigen og andres åtferd og erfaring, både i våre private og profesjonelle liv.

Tema 1: Basalkomponentar i kognisjon, og anvendelse av det kognitive perspektivet på høgare mentale prosessar (9 sp)

Første del av kurset fokuserer på grunnleggande kognitive mekanismar. Sentrale spørsmål vil vere korleis visuell kognisjon løyser problemet med å oppfatte den ytre verda, korleis og kvifor vi kan konstruere mentale forestillingar, kva merksemd er, og korleis den kontrollerer liva våre, korleis og kvifor vi hugsar og gløymer, og i kva grad kognitiv psykologi og nevrovitskap kan gi oss ei vitskapleg forklaring på bevisstheit. Vi diskuterer forholdet mellom normal funksjon, svekka funksjon og uvanleg evnerik funksjon.

Andre del av kurset fokuserer på komplekse mentale prosessar som resonnering, beslutningstaking, problemløysing og kreativitet, og korleis ulike emosjonelle tilstandar påverkar desse kognitive prosessane - hos folk flest, men også ekspertar, som for eksempel kliniske psykologar, politi, og anna helsepersonell. Vidare vil det kunne bli gitt eksempel på korleis ekspertar vurderer og handterer risiko, samt korleis ein samlar informasjon om ulike faktorar (risiko- og beskyttelsesfaktorar) som blir lagt til grunn i vurderingar og beslutningar.

Tema 2: Emneoppgåve med design, evaluering og analyse av kognitiv forsking (6 sp)

Formålet er å praktisere forskingsmetodikk innan feltet kognitiv psykologi ved at studentane gjennomfører eit empirisk eller teoretisk arbeid. Målet er også å presentere nyare studium i kognitiv psykologi og å gi studentane auka kompetanse i vitskapleg forfattarskap innan kognitive emne.

Studentane kan få høve til å arbeide som forskingsassistent i staden for å skrive emneoppgåve. Forskingsassistentarbeidet blir definert av rettleiar. Ved avslutta forskingsassistentarbeid skal studenten utarbeide eit skriftleg notat om arbeidet. Notatet skal også innehalde ei kort beskriving av prosjekt, metode og eventuelle resultat.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Ved fullført emne har studenten avansert teoretisk, empirisk og anvend kunnskap om:

 

Ferdigheiter:

Ved fullført emne kan studenten:

 Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet må vere gjennomført og bestått.

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Tema 1:

Undervisningsmetodane legg vekt på blanda og aktiv læring. Mykje av undervisningsmateriellet vil vere webbasert, inkludert webbaserte forelesingar, lenker til anna materiell, guida lesing, og webbaserte aktivitetar. Nokre av desse vil vere obligatoriske. Undervisninga vil inkludere demonstrasjon av viktige eksperimentelle paradigme og kognitive testar. Klasseromsaktivitetane vil vektlegge praktiske workshops, diskusjonar og anna gruppearbeid.

 

Tema 2: 

Studentane kan velje tema for emneoppgåva som er relatert til pågåande forskingsprosjekt hos dei aktuelle rettleiarane. Studentar kan foreslå andre tema innan kognitiv psykologi, men dette vil avhenge av aktuelle rettleiarar og godkjenning frå emneansvarleg. Empiriske prosjekt kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorium. Oppgåva skal vere på mellom 5 000 og 6 000 ord, anten empirisk eller teoretisk, om eit aktuelt tema innanfor kognitiv psykologi. Semesteroppgåva skal skrivast etter APA-standard og leverast inn elektronisk. Studentane skriv i grupper på tre til fire personar. Dei får ei skrifteg tilbakemelding på emneoppgåva si frå rettleiar. Arbeid som forskingsassistent skal innebere ca. 120 timars arbeid, inklusiv notatskriving. Forskingsassistentnotatet skal vere på maksimum 2 000 ord.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 

Tema 1: Undervisningen består av forelesninger integrert med videoframvisning, demonstrasjoner av viktige eksperimentelle paradigmer, studentaktiviteter og kritisk diskusjon av forskningsartikler. For å legge til rette for mer tid til praktiske demonstrasjoner, aktiviteter og diskusjon i undervisningsrom, vil elektroniske ressurser tilbys blant online forelesninger og obligatoriske online aktiviteter. Kurset vil gi studentene innsikt i kognitive tester på områder som for eksempel beslutningsstil / kognitiv stil, individuelle ulikheter i mentale forestillinger og ansikt gjenkjenning osv.

Tema 2: Studentene kan velge tema for emneoppgaven som er relatert til pågående forskningsprosjekter hos de aktuelle veilederne. Studenter kan foreslå andre temaer innen kognitiv psykologi, men dette vil avhenge av aktuelle veiledere og godkjenning fra emneansvarlig. Empiriske prosjekter kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorier. Oppgaven skal være på maksimum 6000 ord, enten empirisk eller teoretisk, på et aktuelt tema innenfor kognitiv psykologi. Semesteroppgaven skal skrives etter APA- standard og leveres elektronisk. Studentene skriver i grupper på tre til fire personer. De mottar en skriftlig tilbakemelding fra veileder på sin emneoppgave. Arbeid som forskningsassistent skal innebære ca. 120 timers arbeid, inklusiv notatskriving. Forskningsassistentnotatet skal være på maksimum 2000 ord.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som Godkjent / Ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Emnet er bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av faglærar.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår / Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultet

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet