Emner: PROPSY305 Kognitiv psykologi - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Undervisningsspråk

Engelsk

 

Undervisningssemester

Vår/Haust

Mål og innhald

Kurset tar opp grunnleggende kognitive funksjoner basert på et informasjonsbearbeidingsperspektiv.

Tema 1: Basalkomponenter i kognisjon, og anvendelse av det kognitive perspektivet på høyere mentale prosesser (9 sp)

Vi fokuserer først på de grunnleggende kognitive mekanismene som for eksempel innkoding og kategorisering av informasjon, oppmerksomhet, lagring og gjenhenting og glemsel av informasjon. Vi diskuterer forholdet mellom normal funksjon, svekket funksjon og uvanlig evnerik funksjon. Så presenteres den kognitive tilnærmingen til komplekse mentale prosesser; for eksempel i hvilken grad vår tenkning er rasjonell og hvordan mennesker veier evidens og argumenter; hvordan mennesker løser problemer; hvordan mennesker vurderer risiko og foretar beslutninger. Vi diskuterer interaksjonen mellom kognisjon og affekt; kognitive prosesser i kommunikasjon; samt adaptive fordeler og ulemper ved kognitive bias i menneskets tilpasning til omgivelsene.

Tema 2: Emneoppgave med design, evaluering og analyse av kognitiv forskning (6 sp)

Formål er å praktisere forskningsmetodikk innen feltet kognitiv psykologi ved at studentene gjennomfører et empirisk eller teoretisk arbeid. Målet er også å presentere nyere studier i kognitiv psykologi og å gi studentene økt kompetanse i vitenskapelig forfatterskap innen kognitive emner.

Det kan gis anledning til å arbeide som forskningsassistent istedenfor å skrive emneoppgave. Forskningsassistentarbeidet defineres av veileder. Ved avsluttetforskningsassistentarbeid skal studenten utarbeide et skriftlig notat om arbeidet. Notatet skal også inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, metode og eventuelle resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan studenten:

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologutdanningen.

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 

Tema 1: Undervisningen består av forelesninger integrert med videoframvisning, demonstrasjoner av viktige eksperimentelle paradigmer, studentaktiviteter og kritisk diskusjon av forskningsartikler. For å legge til rette for mer tid til praktiske demonstrasjoner, aktiviteter og diskusjon i undervisningsrom, vil elektroniske ressurser tilbys blant online forelesninger og obligatoriske online aktiviteter. Kurset vil gi studentene innsikt i kognitive tester på områder som for eksempel beslutningsstil / kognitiv stil, individuelle ulikheter i mentale forestillinger og ansikt gjenkjenning osv.

Tema 2: Studentene kan velge tema for emneoppgaven som er relatert til pågående forskningsprosjekter hos de aktuelle veilederne. Studenter kan foreslå andre temaer innen kognitiv psykologi, men dette vil avhenge av aktuelle veiledere og godkjenning fra emneansvarlig. Empiriske prosjekter kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorier. Oppgaven skal være på maksimum 6000 ord, enten empirisk eller teoretisk, på et aktuelt tema innenfor kognitiv psykologi. Semesteroppgaven skal skrives etter APA- standard og leveres elektronisk. Studentene skriver i grupper på tre til fire personer. De mottar en skriftlig tilbakemelding fra veileder på sin emneoppgave. Arbeid som forskningsassistent skal innebære ca. 120 timers arbeid, inklusiv notatskriving. Forskningsassistentnotatet skal være på maksimum 2000 ord.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent

Vurderingsformer

Emnet er vurdert som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av faglærer.

Karakterskala

Bestått/ Ikke bestått

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 01.06 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakende evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet