Emner: PROPSY308 Personlighetspsykologi - Høst 2021
Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår / Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane kunnskap i sentrale perspektiv, teoriar, omgrep, tema, metodar og forskingsresultat innanfor feltet personlegdomspsykologi. Problemstillingar som vil bli presentert omfattar resiliens, patologisk utvikling og individuelle forskjellar. Studentane vil få kunnskapar om og erfaring i å relatere ulike personlegdomspsykologiske perspektiv til utøving av psykologrolla, og gjennom praksis, case-beskrivingar og øvingar lære å anvende psykologiske testar i samband med utgreiingar, samt relatere ulike personlegdomspsykologiske perspektiv til utøvinga av psykologrolla. Emnet skal introdusere faglege og etiske krav til psykologiske testar, og studentane skal også få ei innføring i bruk av sentrale statistiske reiskapar som blir brukte i testutvikling.  

Tema 1: Personlegdomsteori

Temaet personlegdomsteori skal gi studentane kunnskap i sentrale personlegdomspsykologiske perspektiv, teorier, omgrep, metodar og forskingsresultat på område som eksistensialisme, psykodynamiske teoriar, biologiske tilnærmingar, trekkteoriar, og læringspsykologiske tilnærmingar. Sentrale problemstillingar er resiliens, patologisk utvikling og individuelle forskjellar.

Tema 2: Testteori og faktoranalyse

Sentrale personlegdomsteoriar og personlegdomstestar bygger på testteoretiske prinsipp. Informert bruk av testar og teoriar føreset kjennskap til desse prinsippa. Studentane skal gjennom praktiske oppgåver få erfaring i bruk av sentrale statistiske reiskapar som blir brukte i testutvikling, samt i krysskulturelle aspekt ved testar. Kurset vil ha hovudfokus på praktisk erfaring med ulike faktoranalytiske teknikkar.

Tema 3: Kartlegging

Dette kurset skal gjere studenten i stand til å gjere greie for og kunne gjennomføre ei kritisk vurdering av sentrale problemstillingar, omgrep og forskingsresultat knytt til bruk av test som datainnsamlingsmetode, og som klinisk- og normalpsykologisk kartleggingsinstrument. Studentane skal lære å bruke testen MMPI.

Tema 4: Praksisøving / Case-arbeid

Studentane skal få erfaringsbasert læring i form av praksisøvingar eller case-arbeid. Praksis skal gjere kandidatene i stand til å gjennomføre utgreiingar ved bruk av ein vanleg personlegdomstest, gi ei kritisk tolking av resultat, og gi tilbakemelding på og rapportere desse i høve til vanlege retningslinjer for testbruk.

Tema 5: Emneoppgåve

Studentane skal skrive ei semesteroppgåve i personlegdomspsykologi. Oppgåva kan vere teoretisk eller empirisk. Alternativt kan studenten få høve til å arbeide som forskingsassistent.

Læringsutbyte

Kunnskapar

 

Ferdigheiter

 

Generell kompetanse

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet må vere gjennomført og bestått.

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, seminar, gruppeøvingar, praksis samt eigen erfaring med testing.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminar, gruppeøvelser, praksis samt egenerfaring med testing.

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurderinga Godkjent / Ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Skuleeksamen på 3 timer i temaet personlegdomsteori.

Alle obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Vår / Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultet

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet